TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.423
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.222

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

KI?M SOÁT CH?T , KHÔNG NG?I ?I?N THAN

Đăng lúc: Thứ ba - 12/02/2019 15:46 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
Trong kho?ng h?n 10 n?m t?i, nhi?t ?i?n than v?n là "x??ng s?ng" c?a nhi?t ?i?n

Th??i gian qua, nhiê?u y? kiê?n lo nga?i vê? ô nhiê?m môi tr???ng khi phát tri?n nhiê?t ?iê?n than t?i nhi?u ??a ph??ng. Tuy nhiên, t?i h?i th?o "C?n có cái nhìn ?úng v? nhà máy nhi?t ?i?n than" t? ch?c ngày 13-12, ??i di?n B? Công Th??ng kh?ng ??nh t? nay t?i n?m 2030 và nhi?u n?m sau, nhi?t ?i?n than v?n chi?m c? c?u ch? y?u trong th? tr??ng ?i?n.

 

Ông Lê V?n L?c - Phó C?c tr??ng C?c ?i?n l?c và N?ng l??ng tái t?o, B? Công Th??ng - cho bi?t hi?n nay, nhi?t ?i?n than c?p 37%-38% ?i?n n?ng cho nhu c?u c?a ??t n??c. Theo quy ho?ch ???c duy?t t?i n?m 2030, c? n??c s? có h?n 70 nhà máy nhi?t ?i?n than, ??c cung c?p 53% ?i?n n?ng cho c? n??c.

 

Dù xem nhi?t ?i?n than là x??ng s?ng nh?ng ngành ?i?n c?ng ?ang ??i m?t v?i nh?ng thách th?c v? ngu?n cung c?p than cho s?n xu?t. Bên c?nh ?ó là nh?ng lo ng?i v? m?t môi tr??ng khi tri?n khai nhi?t ?i?n than.

 

?ánh giá nh?ng lo ng?i v? m?t môi tr??ng là có c? s? nh?ng theo ông L?c, v?n ?? này có th? kh?c ph?c ???c b?ng các ki?m soát ch?t công ngh? t? khâu l?p d? án, tri?n khai và v?n hành.

 

??ng quan ?i?m, ông Nguy?n Tân Bình, Tr??ng Ban Khoa h?c Công ngh? - Môi tr??ng T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam (EVN), cho bi?t ?i?n than nhi?u th?i ?i?m b? xem là "t?i ??" ??i v?i môi tr??ng dù nh?ng ?óng góp chung cho s? phát tri?n kinh t? - xã h?i là r?t l?n. Ông Bình kh?ng ??nh các nhà máy nhi?t ?i?n than c?a EVN ?ang s? d?ng công ngh? hi?n ??i không thua kém các nhà máy trong khu v?c và trên th? gi?i, ?áp ?ng t?t các yêu c?u v? môi tr??ng và ???c Trung tâm N?ng l??ng than Nh?t B?n (JCOAL) ?ánh giá là thân thi?n môi tr??ng.

 

"Theo ?ánh giá thì tro x? c?a các nhà máy ?i?n than ??u thu?c ch?t th?i r?n công nghi?p thông th??ng, không ph?i ch?t th?i nguy h?i và ???c phép tái s? d?ng ph?c v? m?c ?ích xây d?ng. ?ã có nhi?u ??i tác liên h? v?i các nhà máy nhi?t ?i?n than ?? tiêu th? tro x?" - ??i di?n EVN nói.

 

Không gây ung th??

 

PGS-TS Tr??ng Duy Ngh?a, Ch? t?ch H?i Khoa h?c k? thu?t nhi?t Vi?t Nam, cho bi?t th?i gian qua, nhi?u ng??i lo ng?i nhi?t ?i?n than gây ô nhi?m môi tr??ng, th?m chí phát th?i kim lo?i n?ng gây ung th? cho ng??i dân s?ng g?n nhà máy. Ông Ngh?a ?ánh giá nh?ng thông tin này ch?a chu?n xác, nhi?u suy di?n, không có c? s? khoa h?c, ??ng th?i kh?ng ??nh nhà máy nhi?t ?i?n than có phát th?i các kim lo?i n?ng nh?ng hàm l??ng r?t nh?, th?p h?n c? ngàn l?n so v?i gi?i h?n cho phép.


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc