TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.424
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.412

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

Hóa ??n ?i?n t? v?n c?n ch? ký

Đăng lúc: Thứ ba - 12/02/2019 15:54 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
Doanh nghi?p ?ang ph?i chuy?n d?n sang s? d?ng hóa ??n ?i?n t?, nh?ng kêu v??ng m?c vì ngành thu? l?i yêu c?u ph?i có ch? ký ng??i mua trên hóa ??n.

'Kêu tr?i' hóa ??n ph?i có ch? ký bên mua

B? hóa ??n in, dùng hóa ??n ?i?n t?: l?i thì có l?i

Doanh nghi?p mu?n có l? trình dùng hóa ??n ?i?n t? có mã xác th?c

T?i H?i ngh? ??i tho?i gi?a doanh nghi?p và chính quy?n TP.HCM do Trung tâm Xúc ti?n th??ng m?i ??u t? ph?i h?p v?i C?c Thu? TP.HCM t? ch?c ngày 11-12, r?t nhi?u câu h?i xoáy vào n?i dung này.

Vô lý?

??i di?n Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Chailease (Q.1) cho bi?t hi?n nay công ty này nh?n r?t nhi?u hóa ??n ?i?n t? t? các nhà hàng, trên các hóa ??n này ??u không có ch? ký ng??i mua, vì hóa ??n ?ã ???c ?i?n t? hóa.

Không bi?t các ch?ng t? này có h?p l? ?? tính vào chi phí ???c tr? khi tính thu? thu nh?p doanh nghi?p hay không vì ??i di?n Chailease b?n kho?n: quy ??nh ch? cho phép mi?n ch? ký ng??i mua n?u l?p thành h?p ??ng, ch?ng t? kèm theo.

Nhi?u doanh nghi?p c?ng cho r?ng ?òi h?i ch? ký ng??i mua trên hóa ??n ?i?n t? là quá vô lý, vì mu?n ký trên hóa ??n ?i?n t? thì bên mua ph?i có ch? ký s?. Doanh nghi?p không ch? bán hàng trong TP.HCM mà bán ?i t?nh r?t nhi?u, trong ?ó có nhi?u khách hàng là h? kinh doanh. Ngay c? v?i khách hàng là công ty TNHH c?ng không bi?t h? có ch? ký s? hay không ?? yêu c?u.

Phát bi?u t?i h?i ngh?, ??i di?n m?t doanh nghi?p b?c xúc và ?? ngh? b? luôn quy ??nh ph?i có ch? ký ng??i mua trên hóa ??n. "M?t ?i?u ??n gi?n là ?? h?ch toán, bên bán ph?i ch?ng minh ???c doanh thu, bên mua ph?i ch?ng minh ???c chi phí, v?y hà c? gì ?ã áp d?ng hóa ??n ?i?n t? l?i còn yêu c?u thêm ch? ký ng??i mua.

Công ty tôi m?i tháng nh?n 5.000-6.000 hóa ??n, có doanh nghi?p ch? bán vài cu?n ch? c?ng xu?t m?t t? hóa ??n, trong khi phía công ty l?i có r?t nhi?u ng??i nh?n hàng, nh?n ? nhi?u ??a ?i?m khác nh? t?i v?n phòng, kho, x??ng. Do v?y r?t khó ?áp ?ng yêu c?u v? ch? ký ng??i mua" - ??i di?n doanh nghi?p này cho bi?t.

Ch?a th? tr? l?i ngay

Công ty Nippon Express c?ng g?p v??ng m?c t??ng t? do ??c thù ho?t ??ng, c?n th?i gian ?? ??i chi?u gi?a hai bên d?n ??n hóa ??n ?i?n t? xu?t ra c?ng không trùng v?i ngày ký. Các doanh nghi?p này ??u ki?n ngh? ngành thu? tháo g? nh?ng ??i di?n C?c Thu? TP cho bi?t s? ghi nh?n và xem xét ch? ch?a th? tr? l?i ngay.

Tr??c quá nhi?u ý ki?n cho r?ng yêu c?u ch? ký ng??i mua trên hóa ??n là vô lý, ông Nguy?n V?n Thi?n, tr??ng phòng tuyên truy?n h? tr? ng??i n?p thu? C?c Thu? TP.HCM, cho bi?t hi?n nay v?i khách hàng cá nhân, h? cá th? ch? c?n có ch? ký ng??i bán trên hóa ??n là h?p l?. V?i tr??ng h?p doanh nghi?p bán hàng ?i các t?nh thành, c?n g?i v?n b?n ?? ngh? c? quan thu? mi?n ch? ký ng??i mua trên hóa ??n.

Còn v?i các v??ng m?c khác liên quan ??n hóa ??n ?i?n t?, ông Thi?n cho bi?t hi?n nay B? Tài chính ?ang xây d?ng d? th?o thông t? h??ng d?n ngh? ??nh 119 v? hóa ??n ?i?n t?. C?c Thu? TP ?ang ghi nh?n ý ki?n c?a doanh nghi?p và ng??i n?p thu? ?? làm c? s? báo cáo và ?óng góp ý ki?n v?i B? Tài chính ?? ban hành thông t? h??ng d?n sát v?i th?c t?.

Thu? thu nh?p cá nhân ch?a áp d?ng ch?ng t? ?i?n t?

T?i bu?i ??i tho?i, có khá nhi?u câu h?i xoay quanh các v??ng m?c v? thu? Thu nh?p cá nhân do ?ã ? th?i ?i?m cu?i n?m, là th?i ?i?m chu?n b? ph?i kê khai và quy?t toán thu?. Nhi?u doanh nghi?p h?i r?ng hi?n nay ch?ng t? kh?u tr? thu? thu nh?p cá nhân c?n r?t nhi?u ch? ký s?ng, nhi?u công ?o?n. Sau khi áp d?ng hóa ??n ?i?n t? thì các ch?ng t? kh?u tr? thu? có th? áp d?ng theo d?ng ?i?n t? và t? in ???c không?

Ngoài ra thay vì ch? ký s?ng, doanh nghi?p có th? ?óng d?u thay th? ???c hay không? Tuy nhiên phía c? quan thu? cho bi?t ch?a th? áp d?ng ?i?n t? v?i ch?ng t? kh?u tr? thu? thu nh?p cá nhân mà v?n ph?i áp d?ng nh? c?.

 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc