TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.422
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.429

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

Rác ?ã b?c t? dòng n??c

Đăng lúc: Thứ ba - 12/02/2019 16:22 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
?ô th? ng?p n??c có nguyên do con ng??i x? rác gây t?c ngh?n kênh r?ch, c?ng rãnh, “b?c t?” dòng ch?y c?a n??c. Góc nhìn t? nh?ng ng??i n??c ngoài ?ang s?ng t?i TP.HCM và gi?i pháp t? các n??c.

T?p th? d?c sáng xách rác theo và... qu?ng

Ch?u không xi?t, dân hùn ti?n th??ng nóng ng??i báo tin x? rác

Rác, rác và rác tràn lan ???ng ph? Sài Gòn

Anh MICHAEL DOLAN (ng??i Ireland):

Gi?i pháp t? mi?ng c?ng thoát n??c

Ireland là n??c có l??ng m?a l?n, nh?ng dù m?a l?n thì Dublin (th? ?ô Ireland) c?ng không ng?p. M?t ph?n do th?a dân s?, nh?ng ph?n chính do vi?c kênh r?ch không có rác.

V?i h?n 9 tri?u dân, TP.HCM là m?t trong nh?ng n?i có l??ng rác th?i sinh ho?t l?n nh?t c? n??c nh?ng l?i thi?u s? x? lý nghiêm ng?t v? vi?c x? rác

Tôi th?y cu?i m?i ngày, các h? gia ?ình mang nh?ng bao nilông ch?a rác ?? tr??c nhà ch? ng??i gom rác. Chó, mèo có th? làm rách túi hay ai ?ó m? túi tìm ki?m nh?ng món ?? có th? bán ???c là chuy?n th??ng th?y.

Túi rác s? thành ??ng rác v??ng vãi ngoài ???ng. M?a xu?ng, rác s? ???c cu?n xu?ng kênh, sông ho?c làm t?c ngh?n ?ng c?ng, n??c m?a không thoát ???c.

Chuy?n này ? n??c tôi b? c?m hoàn toàn, ng??i vi ph?m s? b? ph?t n?ng.

? Dublin, m?i c?n nhà (nhà bi?t l?p) ho?c m?i khu nhà, tòa chung c? s? ph?i có thùng rác l?n ?? b? rác vào tr??c khi xe rác ??n gom.

TP.HCM thi?u nh?ng n?i t?p trung có thùng rác ki?u này, rác m?i ng??i b? m?i n?i, m?i ki?u. Sau nh?ng ??t m?a l?n, m?t l??ng rác không nh? s? xu?ng sông r?ch, c?ng rãnh, c?n dòng ch?y.

Nh?ng túi rác nh? trên ???ng có th? trôi vào c?ng và kênh r?ch nh?ng không d? trôi ?i. Dù không c? ý x? rác nh?ng nhi?u ng??i ?ã "góp rác" vào h? th?ng thoát n??c c?a thành ph?.

Nhi?u kênh r?ch rác nhi?u h?n n??c, hôi hám và d? b?n v?i rác th?i ch?a qua x? lý. Các c?ng n??c ?ã b? b?t kín b?ng rác các lo?i. Vi?c ném rác xu?ng n??c v?n còn ph? bi?n, ??c bi?t là v?i các h? dân s?ng bên kênh.

Cách làm c?a Ireland có th? áp d?ng ? Vi?t Nam là ??t khung s?t ? mi?ng c?ng. C?ng n??c ???c b?o v? b?ng m?t khung s?t ??m b?o các v?t th? nh? l?n ??u không th? "thâm nh?p", ch? cho phép dòng n??c ch?y vào.

? Vi?t Nam, nhi?u n?i mi?ng thu n??c vào c?ng là m?t cái l? bên ???ng, m?i th? ??u có th? trôi vào, r?i vào dù ?ng d?n n??c th?i ? Vi?t Nam nh? h?n ?áng k? so v?i t?i Ireland.

Lo?i rác c?n ???c chú ý nh?t có l? là túi nilông. ? Vi?t Nam và ??c bi?t là t?i TP.HCM, tôi th?y tràn lan túi nilông làm t?c mi?ng c?ng trong ph?, không cho n??c ch?y xu?ng, gây ng?p.

? n??c chúng tôi, b? ph?n qu?n lý kênh r?ch và sông ngòi là m?t trong nh?ng b? ngành ???c chính ph? chi v?n m?nh tay nh?t. Chúng tôi có các thi?t b? hi?n ??i ?? ki?m soát, ?i?u ti?t và qu?n lý vi?c thoát n??c. Tôi ngh? ?i?u t??ng t? c?n ph?i ???c th?c hi?n ? Vi?t Nam.

Gi?m thi?u tình tr?ng t?c dòng n??c vì rác, chính ph? nên kiên quy?t gi? s?ch sông ngòi, kênh r?ch và c?ng thoát n??c. Khi nh?ng n?i này không ???c s?ch, ng??i dân s? ti?p t?c x? rác xu?ng sông không chút áy náy.

Vi?c d?n s?ch b? kênh, xây d?ng thành n?i sinh ho?t c?ng ??ng v?i cây xanh, gh? ?á, máy t?p th? d?c (nh? ? ???ng Tr??ng Sa) c?ng s? giúp ng??i dân có ý th?c gi?m x? rác.

 

Anh Paul Hellier (ng??i Úc):

Gi?m x? rác: vì chính mình

? Úc, ng??i dân ???c kêu g?i thông báo ngay n?u th?y ai ?ó ?? rác b?a bãi ho?c báo tin n?i có rác qua s? ?i?n tho?i ho?c trang web. ??a ph??ng huy ??ng nh?ng ng??i ph?m t?i nh? ph?i ph?c v? c?ng ??ng ?i lao ??ng công ích b?ng cách v?t rác t? kênh r?ch...

Nh?ng vi?c này giúp dòng ch?y thông thoáng. Ng??i x? rác có th? b? ph?t ??n 200 USD, các công ty có hành vi ?? tr?m rác (rác xây d?ng, ?? gia d?ng...) có th? b? ph?t ??n 1 tri?u USD.

Các mi?ng c?ng ??u có l??i ch?n ?? ng?n rác trôi xu?ng c?ng. Các c? s? tái ch? và các h?i t? thi?n có nhi?u ho?t ??ng góp ph?n kéo dài "vòng ??i" c?a nhi?u món ??, gi?m b?t l??ng rác th?i ra.

Nh?ng công trình xây d?ng b?t h?p pháp ?nh h??ng ??n dòng ch?y dù ch? vài mét vuông c?ng s? b? bu?c tháo d?. Chính quy?n có chính sách mua l?i nhà, ??t g?n b? sông, b? bi?n ?? m? r?ng các kho?ng xanh, cho n??c th?m vào lòng ??t.

Kênh r?ch, sông su?i là thi?t y?u v?i con ng??i. N?u ngh? k?, Trái ??t không c?n chúng ta. Chính loài ng??i chúng ta m?i c?n d?a vào Trái ??t ?? s?ng.

N?u b?n qu?ng rác xu?ng n??c, m?t lúc nào ?ó b?n s? ?n l?i th? rác mình ?ã ném ?ó kèm theo các ch?ng r?i lo?n các hormone và có th? gây ung th?. Vi h?t nh?a ?ã ???c tìm th?y ? các loài th?y s?n, trong phân và máu ng??i.

??n m?t lúc nào ?ó tình hình s? càng nghiêm tr?ng h?n.

Không x? rác là trách nhi?m c?a m?i ng??i. Không có cách nào khác ngoài vi?c thay ??i hành ??ng.

Thói quen vô t? ném lá chu?i, v? trái cây ra môi tr??ng t? xa x?a khác v?i hoàn c?nh hi?n nay: con ng??i dùng toàn ?? nh?a, c?n ??n 500 n?m ?? tiêu h?y chúng.

N?u hôm nay b?n x? rác làm ng?p c?ng rãnh, nhà b?n, con ???ng b?n ?i làm có th? b? ng?p b?i rác chính tay mình x?. Hãy ngh? l?n h?n và ngh? cho c?ng ??ng, ??ng ch? ngh? riêng gia ?ình mình.

Anh MAYTAPAT PARARAMAN (sinh viên, ng??i Thái Lan):

Tình tr?ng xã h?i: tr? ng?i l?n nh?t

? n??c tôi, gi?ng nh? t?i Vi?t Nam, vi?c x? rác và l?n chi?m kênh r?ch c?ng là v?n ?? khá ph? bi?n. Tôi th??ng th?y ch? quán ?n, nhà hàng ? g?n các con kênh có r?t nhi?u hành ??ng ?nh h??ng ??n dòng n??c thay vì b?o v? nó.

Ch?ng h?n, h? có thói quen r?a chén và ?? th?ng n??c b?n ra kênh c?ng nh? t?ng b?t c? th? gì không mu?n gi? l?i xu?ng dòng n??c cho khu?t m?t.

Khi còn h?c trung h?c, tôi tham gia m?t chi?n d?ch c?a ??a ph??ng có tên "Làm s?ch c?ng ??ng" và theo ?ó, chúng tôi ?i d?n d?p v? sinh ? khu v?c g?n sông Chao Praya.

Chính quy?n ??a ph??ng, ng??i dân, tr? em, h?c sinh, sinh viên ??u háo h?c chung tay làm s?ch môi tr??ng s?ng. Tr?i nghi?m ?ó r?t khó quên v?i tôi vì nh?ng gì nhìn th?y khi?n tôi r?t s?c.

Các tình nguy?n viên l?y n??c sông lau sàn nhà, sau ?ó ?? n??c b?n xu?ng sông, nh?ng ??a tr? h?n nhiên t?m gi?a nh?ng b?t b?n hóa ch?t ng??i ta v?a ?? ra. Ho?t ??ng này do chính quy?n ??a ph??ng t? ch?c nh?ng chính h? c?ng không th?c s? nh?n th?c ???c v? vi?c th? gì có th? ?? tr?c ti?p ra sông.

Tôi mu?n nói r?ng ngay c? m?i ng??i tham gia m?t chi?n d?ch làm s?ch c?ng ??ng, nh?ng vì không có hi?u bi?t toàn di?n và ?úng ??n, h? có th? có cách làm gây ra nh?ng tác h?i ??n dòng n??c.

Tôi có c?m giác nhi?u ng??i trong chúng ta không ngh? kênh, r?ch hay sông ngòi trong thành ph? là m?t ph?n không th? thi?u c?a c?ng ??ng.

Theo tôi, tình tr?ng xã h?i là tr? ng?i l?n nh?t cho vi?c nâng cao nh?n th?c c?a c?ng ??ng. Ng??i dân còn b?n lo c?m áo g?o ti?n, h? ch?a ngh? v?n ?? môi tr??ng là m?t ph?n cu?c s?ng c?a mình.

Gi?i quy?t v?n ?? môi tr??ng không th? tách kh?i vi?c gi?i quy?t v?n ?? kinh t? liên quan ??n các c?ng ??ng t?i ??a ph??ng. Mu?n nâng cao nh?n th?c v? vi?c ng?ng l?n chi?m, x? rác gây ô nhi?m, t?c ngh?n c?ng rãnh, kênh r?ch, ph?i có chính sách c?i thi?n ?i?u ki?n s?ng c?a ng??i dân.

N?u ng??i dân th?c s? th?u hi?u v?n ??, h? chính là nh?ng ng??i ??u tiên lên ti?ng và hành ??ng vì c?ng ??ng mình.

Có m?t con kênh xanh không ô nhi?m, con ng??i có th? câu cá, chèo thuy?n, ch?i kéo ván, lái môtô n??c... ?ó có th? là n?i ng?m c?nh, d?o mát cho ng??i ??a ph??ng, ?i?m tham quan cho khách du l?ch.

Làm s?ch các con kênh và k? l?i câu chuy?n này có th? mang l?i nhi?u l?i ích cho TP.HCM. Ti?n s? ??n t? vi?c qu?ng bá nh?ng dòng kênh, dòng sông s?ch.

 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc