TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.437
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.382

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

Tp . HCM g?p rút ki?m soát khí th?i xe máy

Đăng lúc: Thứ ba - 12/02/2019 16:34 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
TP HCM s? xây d?ng l? trình, gi?i pháp ki?m soát khí th?i xe máy nh? thu h?i xe c?, xã h?i hóa ho?t ??ng ki?m ??nh...

S? Giao thông V?n t?i (GTVT) TP HCM ?ang ?? xu?t UBND TP xem xét xây d?ng ?? án ki?m soát khí th?i ??i v?i môtô, xe máy trên ??a bàn v?i nh?ng b? tiêu chu?n c?a ??a ph??ng tr??c th?c tr?ng ô nhi?m môi tr??ng do các lo?i xe này gây ra ngày càng gia t?ng.

 

Không th? ch?m h?n

 

Theo S? GTVT TP HCM, ??n gi?a n?m 2018, trên ??a bàn TP có h?n 7,6 tri?u môtô, xe máy - chi?m 95% s? l??ng các lo?i xe l?u hành. Xe máy ch? tiêu th? 56% x?ng nh?ng l?i th?i ra kho?ng 94% khí HC, 87% khí CO… trong t?ng l??ng khí th?i c?a các lo?i xe c? gi?i s? d?ng c? x?ng và d?u diesel. Trong ?ó, khí th?i t? xe máy gây ô nhi?m môi tr??ng nghiêm tr?ng và gây nguy hi?m h?n nhi?u so v?i khí th?i t? ôtô ??i v?i s?c kh?e con ng??i.

 

M?t khác, S? GTVT TP HCM ?ánh giá v?i l??ng môtô, xe máy có t?c ?? t?ng tr??ng nhanh, c?ng v?i nh?ng xe ?ã qua nhi?u n?m s? d?ng, c? nát, có ch?t l??ng khí th?i kém d?n..., tình tr?ng ô nhi?m môi tr??ng trên ??a bàn TP ti?p t?c gia t?ng.

 

Theo S? GTVT TP HCM, các lo?i xe s?n xu?t, l?p ráp trong n??c ho?c nh?p kh?u hi?n ??u ???c ki?m soát khí th?i nh?ng riêng môtô, xe máy trong quá trình s? d?ng, tham gia giao thông thì ch?a ???c ki?m soát.

 

Theo S? GTVT TP HCM, ô nhi?m khí th?i do xe máy ? TP ?ang ngày càng gia t?ng, c?n ph?i c?p bách ki?m soát

Tám n?m tr??c, Chính ph? phê duy?t ?? án ki?m soát khí th?i môtô, xe máy, qua bi?n pháp chính là th?c hi?n ki?m tra khí th?i t?i các c? s? ki?m ??nh cùng v?i vi?c tu?n tra, ki?m soát trên ???ng. L? trình th?c hi?n chia thành các giai ?o?n c? th?, trong ?ó tri?n khai tr??c ? Hà N?i và TP HCM t? n?m 2010 ??n 2013. Sau ?ó, giai ?o?n 2013-2015 s? m? r?ng ph?m vi th?c hi?n ? các TP lo?i 1 và lo?i 2. Tuy nhiên, cho ??n nay, ?? án này v?n ch?a ???c th?c hi?n b?i g?p nhi?u v??ng m?c liên quan ??n ??i s?ng ng??i dân và c? c? s? pháp lý ?? tri?n khai.

"V?i yêu c?u c?p bách ?? c?i thi?n ch?t l??ng không khí và trong lúc ch? s?a ??i Lu?t Giao thông ???ng b?, S? GTVT ?ang ?? xu?t UBND TP HCM xem xét, ch?p thu?n ch? tr??ng thuê ??n v? t? v?n có ?? n?ng l?c, kinh nghi?m xây d?ng ?? án ki?m soát khí th?i môtô, xe máy v?i kinh phí kho?ng 2,4 t? ??ng" - S? GTVT TP HCM cho bi?t.

 

Nhi?u d? ??nh "táo b?o"

Theo ông Tr?n Quang Lâm, Phó Giám ??c S? GTVT TP HCM, trong vi?c th?c hi?n ch??ng trình ??t phá gi?m ô nhi?m môi tr??ng, s? ???c giao ti?n hành các bi?n pháp gi?m thi?u 70% khí th?i trong ho?t ??ng giao thông v?n t?i. Bên c?nh ?ó, v?i ch??ng trình gi?m ùn t?c, tai n?n giao thông giai ?o?n 2016-2020, S? GTVT TP HCM có nhi?m v? xây d?ng các ph??ng án, l? trình c? th?, kh? thi và t? ch?c th?c hi?n thông qua các gi?i pháp tr?c ti?p ho?c gián ti?p. Trên c? s? này, UBND TP HCM ?ã yêu c?u xây d?ng l? trình ki?m soát, qu?n lý khí th?i c?a các ph??ng ti?n ?? phù h?p v?i các m?c tiêu gi?m ô nhi?m môi tr??ng.

Theo ông Lâm, S? GTVT TP HCM ?ang ph?i h?p v?i S? Tài nguyên và Môi tr??ng ?? xu?t xây d?ng ?? án nêu trên. N?u ???c UBND TP thông qua thì s? thuê t? v?n làm các l? trình ?? tri?n khai trong n?m 2019. ??ng th?i, S? GTVT TP s? ph?i h?p v?i các c? quan ??ng ki?m xây d?ng m?ng l??i ki?m soát khí th?i.

S? GTVT TP HCM nêu rõ ?? án s? có nhi?u n?i dung, nh? xây d?ng, ban hành b? tiêu chu?n ??a ph??ng v? khí th?i môtô, xe máy c?ng nh? các c? ch?, chính sách và l? trình th?c hi?n. ?áng chú ý, v?i nh?ng xe máy c? gây ô nhi?m s? có các bi?n pháp nh? thu h?i, phân vùng nh?ng xe ??t chu?n khí th?i l?u thông... M?t khác, trong vi?c ki?m soát, S? GTVT cho bi?t s? xây d?ng, ban hành các chính sách v? thu?, giá d?ch v? ?? ph?c v? vi?c xã h?i hóa ho?t ??ng ki?m ??nh, ?áp ?ng nhu c?u ki?m soát khí th?i.

Nh?n xét v? k? ho?ch nêu trên c?a S? GTVT TP HCM, nhi?u chuyên gia trong l?nh v?c giao thông cho r?ng t??ng ??i táo b?o b?i th?c t?, v?n ?? "nhân thân" xe máy v?n r?t ph?c t?p. Ông Tr?n H?ng Ninh, Giám ??c Công ty B?nh vi?n Ôtô, nhìn nh?n vi?c ki?m soát khí th?i ??i v?i môtô, xe máy là c?n thi?t. Tuy nhiên, l? trình th?c hi?n s? r?t khó kh?n.

Theo ?ó, ?? ki?m soát khí th?i c?a xe máy, ??u tiên ph?i n?m ???c thông tin c? th? v? s? l??ng xe trên ???ng. V?n ?? này là r?t khó b?i th?c t? t?i TP HCM, l??ng xe c? hi?n r?t nhi?u, thông tin không còn rõ ràng. Nhi?u tr??ng h?p mua bán xe không sang tên ??i ch?, d?n ??n công tác qu?n lý ch? xe n?p ph?t c?ng r?t khó.

Vi?c ki?m ??nh khí th?i ??i v?i ôtô hi?n nay th?c hi?n theo ??nh k? và dán tem cho nh?ng xe ??t chu?n. Tuy nhiên, ??i v?i xe máy thì khó h?n h?n b?i có r?t nhi?u ch?ng lo?i, tem dán nh? th? nào ?? ??ng b? và d? nh?n bi?t c?ng không ??n gi?n. Ch?a k?, nh?ng xe máy có th?i gian s? d?ng c? ch?c n?m, ch? còn tr? khung s?t và ??ng c? thì vi?c ki?m ??nh, xác minh l?i càng khó h?n.

Bên c?nh ?ó, ông Ninh cho r?ng nhi?u ng??i lao ??ng thuê nhà ? t?m, ??a ch? không rõ ràng… c?ng là v?n ?? gây khó kh?n trong vi?c yêu c?u ki?m ??nh khí th?i môtô, xe máy.
 

S?a ??i tiêu chu?n khí th?i

C?c ??ng ki?m Vi?t Nam cho bi?t v?a th?c hi?n2 ??t ki?m tra khí th?i mi?n phí cho môtô, xe máy t?i TP HCM và Hà N?i. C?c ??ng ki?m Vi?t Nam còn l?p mô hình thí ?i?m ki?m tra khí th?i nh?ng lo?i xe này t?i các ??i lý bán xe ? 2 ??a ph??ng nêu trên.

Theo C?c ??ng ki?m Vi?t Nam, c? quan này ?ang xây d?ng d? th?o s?a ??i tiêu chu?n qu?c gia TCVN 6438, quy ??nh v? m?c khí th?i cho phép c?a các lo?i xe, c?ng nh? th?ng kê và nghiên c?u ?? ??a ra m?c tiêu chu?n khí th?i phù h?p v?i môtô, xe máy ?ang l?u hành. "Nh?ng tiêu chu?n này s? là c? s? k? thu?t ?? các ??a ph??ng có th? tri?n khai, áp d?ng quy ??nh ki?m soát khí th?i môtô, xe máy theo ?i?u ki?n th?c t? trên ??a bàn" - ??i di?n C?c ??ng ki?m Vi?t Nam cho bi?t.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc