TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.649
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.726

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

??t c??c g?o organic

Đăng lúc: Thứ sáu - 18/01/2019 16:47 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
TP Hakui s? xu?t kh?u g?o h?u c?, lo?i g?o "nói không" v?i thu?c tr? sâu và phân bón hóa h?c, sang M? vào n?m t?i v?i giá kho?ng 2.000 yen (18 USD)/kg.
TP Hakui s? xu?t kh?u g?o h?u c?, lo?i g?o "nói không" v?i thu?c tr? sâu và phân bón hóa h?c, sang M? vào n?m t?i v?i giá kho?ng 2.000 yen (18 USD)/kg.
B??c ?i này ???c th?c hi?n trong b?i c?nh giá c? c?a m?i s?n ph?m, trong ?ó có g?o, ???c d? báo s? gi?m t?i th? tr??ng n?i ??a vào cu?i tháng 12 - th?i ?i?m Hi?p ??nh ??i tác toàn di?n và ti?n b? xuyên Thái Bình D??ng (CPTPP) b?t ??u có hi?u l?c.
 
??t c??c vào g?o organic - ?nh 1.
Thu ho?ch lúa h?u c? t?i TP Hakui, t?nh Ishikawa - Nh?t B?n vào tháng 9-2016 ?nh: KYODO
 
"Ch?c ch?n s? có thêm nhi?u lo?i g?o n??c ngoài giá r? gia nh?p th? tr??ng Nh?t B?n, ??c bi?t là nh?ng lo?i g?o ???c các nhà hàng và qu?y bán th?c ?n nhanh s? d?ng, c?nh tranh v?i g?o n?i ??a" - ông Kazuya Terasawa, m?t nông dân 66 tu?i, nh?n ??nh.
 
G?o h?u c? Hakui, có tên là Mikoharamai, ???c tr?ng và thu ho?ch t?i m?t khu v?c g?n biên gi?i t?nh Toyama. Hakui b?t ??u s?n xu?t g?o h?u c? vào n?m 2010 sau khi m?t quan ch?c thành ph? này tham d? bu?i chia s? c?a m?t nông dân thành công trong l?nh v?c tr?ng táo h?u c? t?i t?nh Aomori.
 
C? quan Nông nghi?p, Lâm nghi?p và Th?y s?n Hakui nh?n ??nh g?o h?u c? Hakui ?? kh? n?ng c?nh tranh trên th? tr??ng qu?c t?. Dù v?y, tham v?ng xu?t kh?u g?o h?u c? Hakui ra n??c ngoài v?n còn g?p nhi?u thách th?c.
 
Ban ??u, nông dân ??a ph??ng t? ra hoài nghi, vi?n d?n nh?ng nh??c ?i?m c?a canh tác h?u c? nh? n?ng su?t th?p và không ??ng ??u trong khi vi?c phòng ch?ng sâu b?nh c?ng ch?ng d? do không ???c s? d?ng thu?c tr? sâu và phân bón hóa h?c.
 
Tuy nhiên, c?u quan ch?c TP Josen Takano, 63 tu?i, kh?ng ??nh ông tin g?o h?u c? ch?t l??ng cao c?a Hakui s? thành công. Theo ông Takano, các s?n ph?m h?u c? ?ang ngày càng ???c ?a chu?ng trên toàn th? gi?i b?t ch?p giá thành cao vì ng??i tiêu dùng quan ni?m r?ng chúng t?t cho s?c kh?e và môi tr??ng h?n các s?n ph?m thông th??ng. Ch?a k?, g?o Nh?t B?n v?n ?ã t?o ???c danh ti?ng trên th? tr??ng qu?c t? nh? ?? d?o, th?m và ngon.
 
Theo t? Japan Times (Nh?t B?n), g?o h?u c? Hakui s? ???c bày bán t?i các c?a hàng ? TP San Francisco, bang California - M? vào n?m t?i.
 
 
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc