TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.426
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.328

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

Ý th?c công dân ? ?âu?

Đăng lúc: Thứ hai - 18/02/2019 14:37 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
Ý th?c công dân ? ?âu?

Ý th?c công dân ? ?âu?

N?n giáo d?c n??c ta quan tâm vi?c rèn nhân cách ngay t? n?m ??u tiên ?i h?c. N?i dung giáo d?c v? ý th?c trách nhi?m công dân, v? ngh?a v? ??i v?i T? qu?c, gia ?ình và xã h?i luôn ???c chú tr?ng trong ch??ng trình giáo d?c ph? thông. Ý th?c công dân trong m?i ng??i là hành trang ???c trang b? t? nhà tr??ng.

N?n giáo d?c n??c ta quan tâm vi?c rèn nhân cách ngay t? n?m ??u tiên ?i h?c. N?i dung giáo d?c v? ý th?c trách nhi?m công dân, v? ngh?a v? ??i v?i T? qu?c, gia ?ình và xã h?i luôn ???c chú tr?ng trong ch??ng trình giáo d?c ph? thông. Ý th?c công dân trong m?i ng??i là hành trang ???c trang b? t? nhà tr??ng. 
T? x?a, ông cha ta ?ã d?y con cái bi?t s?ng theo l? ph?i, tôn tr?ng ??o lý, tình c?m gia ?ình, bi?t kính trên nh??ng d??i, s?ng có ngh?a có tình, s?ng hào s?ng và bao dung. V? nhà, g?p ng??i l?n ph?i bi?t chào th?a l? phép. Ra ???ng, g?p ?ám tang ph?i nh??ng ???ng và ngã m? nón ??ng chào. B?t k? ? ?âu, ?ang làm gì, khi nghe qu?c ca, qu?c thi?u thì t? giác ??ng l?i, nghiêm ch?nh h??ng v? c? T? qu?c.
Cách ?ng x? nh? v?y ?ã tr? thành nét v?n hóa ??p mà b?t c? công dân nào c?ng th?c hi?n, nh? là m?t quán tính, th?m th?u t? trong máu, v?y mà ngày nay nhi?u ng??i l?i xem nh?. Ch?ng ki?n bu?i l? chào c? vào th? hai ??u tu?n ? nhi?u c? quan, s? th?y trong khi m?i ng??i ?ang nghiêm trang hát qu?c ca và c? T? qu?c ?ang ???c t? t? kéo lên, thì v?n có nhi?u ng??i v?n c? d?ng d?ng b??c chen qua phía tr??c và nói chuy?n nh? không th?y gì. Th?m chí có ng??i còn ch?y xe n? máy l?n b?ng qua tr??c m?t m?i ng??i ?ang ??ng chào c?.
Còn nh? s? vi?c hôm 10-7-2018, trên m?ng xã h?i lan truy?n clip dài g?n 1 phút, ghi l?i c?nh ?oàn xe c?u h?a liên t?c hú còi ?u tiên xin ???ng. Khi ??n ???ng Nguy?n ?nh Th? (qu?n 12, TPHCM), ?oàn xe g?p chi?c ô tô 4 ch? ch?y phía tr??c. Tài x? lái xe c?u h?a liên t?c hú còi ?u tiên nh?ng tài x? ô tô này v?n không ch?u nh??ng. Sau kho?ng 4km ph?i bám ?uôi ô tô, xe c?u h?a m?i lách qua ???c và ch?y ?i Hóc Môn d?p l?a.
 
Hình 1. HINH ?NH MINH H?A
 
Chúng ta c?ng th??ng th?y c?nh xe ??a ?ám tang b? k?t ???ng khi di chuy?n trong gi? cao ?i?m. Dù ???c CSGT và dân phòng khu ph? tham gia ?i?u ti?t phân lu?ng gi?i t?a k?t xe, nh?ng ?oàn xe tang không th? nào nhích bánh ???c. Nguyên nhân c?ng do nhi?u ng??i v?n c? chen ngang, không ch?u nh??ng ???ng cho ?ám tang ?i qua, gây ách t?c tr?m tr?ng.
Nh?ng câu chuy?n k? cho th?y có nhi?u ng??i ?ang s?ng thi?u ý th?c ?ng x? v?n hóa và thi?u ý th?c công dân. R?t c?n giáo d?c l?i, không ch? trong nhà tr??ng mà còn ? ngay trong m?i gia ?ình. Các b?c làm cha, làm m? ph?i có ý th?c nêu g??ng, nh?c nh? con cái v? vi?c này. Các c? quan, ?oàn th? xã h?i c?ng c?n x?n tay áo tham gia, không th? ??ng ngoài cu?c!

 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc