TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.422
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.227

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

L?t vào danh sách giàu nh?t Vi?t Nam nh? tài s?n c?a cha m?

Đăng lúc: Thứ tư - 20/02/2019 14:23 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
Các n?m tr??c danh sách nh?ng ng??i giàu nh?t sàn ch?ng khoán Vi?t Nam th??ng ???c ph? ??y b?ng lo?t doanh nhân tài ba. Tuy nhiên, vài n?m g?n ?ây, th? h? F2 xu?t hi?n và ghi tên mình vào các v? trí cao. Dù v?y, h? không ?? l?i nhi?u d?u ?n b?i kh?i tài s?n kh?ng l? mà h? có ???c ch? y?u nh? chuy?n giao c? phi?u t? cha m?.


Ông Tr?n Hùng Huy không ch? “th?a k?” c? phi?u ACB mà còn n?m gi? ch?c v? Ch? t?ch H?QT ACB  
 
N?m 2006 th? tr??ng ch?ng khoán Vi?t Nam bùng n?. R?t nhanh chóng sau ?ó, nhi?u trang báo ?i?n t? bình ch?n danh sách nh?ng ng??i giàu nh?t sàn ch?ng khoán Vi?t Nam. Kho?ng th?i gian ??u, danh sách ???c ph? ??y b?ng nh?ng doanh nhân tài ba. Không có nhi?u c?u ?m, cô chiêu ??t chân ???c vào “b?ng vàng” này.
 
Tuy nhiên, trong vài n?m tr? l?i ?ây, ngày càng nhi?u th? h? F2 “tr?n gi?” nh?ng v? trí cao c?a danh sách “Nh?ng ng??i giàu nh?t sàn ch?ng khoán Vi?t Nam”. ?i?u ?áng nói là ?a s? các c?u ?m, cô chiêu ??u không giàu t? thân. H? tr? thành t? phú nh? n?m gi? c? phi?u t?i công ty do cha m? thành l?p nên.
Giàu nh?t th? h? F2 trên sàn ch?ng khoán là H? Anh Minh, con trai ông H? Hùng Anh, Ch? t?ch H?QT Ngân hàng TMCP K? th??ng Vi?t Nam (Techcombank). Nh? s? h?u h?n 93 tri?u c? phi?u TCB, chàng trai H? Anh Minh ??ng ? v? trí 22 trong danh sách nh?ng ng??i giàu nh?t sàn ch?ng khoán Vi?t Nam v?i h?n 2.550 t? ??ng.Bà ??ng Hu?nh ?c My là phái ??p hi?m hoi trong danh sách th? h? F2 giàu nh?t sàn ch?ng khoán.
 
Thi?u gia h? H? th?m chí còn giàu có h?n nhi?u doanh nhân n?i ti?ng khác nh? ông Ngô Chí D?ng, Ch? t?ch H?QT Ngân hàng TMCP Vi?t Nam Th?nh V??ng (VPBank), ông Nguy?n Duy H?ng Ch? t?ch H?QT CTCP ch?ng khoán SSI, ông Tr??ng Gia Bình Ch? t?ch H?QT CTCP T?p ?oàn FPT…
 
Trong danh sách th? h? F2, ng??i ??ng th? hai sau H? Anh Minh là thi?u gia Tr?m Tr?ng Ngân, con trai “huy?n tho?i ngân hàng” Tr?m Bê. Nhi?u n?m tr??c ?ây, ông Tr?m Tr?ng Ngân th??ng xuyên ??ng ? v? trí s? 1. Kh?i tài s?n mà c? phi?u STB c?a Ngân hàng TMCP Sài Gòn Th??ng Tín mang l?i cho ông Ngân “ch?” h?n 1.100 t? ??ng.
Th? h? F2 giàu th? 3, bà ??ng Hu?nh ?c My là ti?u th? n?m nhi?u tài s?n sàn ch?ng khoán. Bà là con gái c?a ông ??ng V?n Thành s?m gia nh?p th??ng tr??ng trong l?nh v?c mía ???ng. Bi?n c? b?t ng? và không có gì ??p ?p ??n ??i v?i ??ng gia khi?n chu?i doanh nghi?p c?a h? ??ng lao ?ao, nh?ng cho t?i nay ti?u th? h? ??ng v?n n?m gi? kh?i tài s?n lên ??n 1.077 t? ??ng.

 
/var/folders/69/r_nh2ysj7sj71dnl2ybgbq1r0000gn/T/com.microsoft.Word/WebArchiveCopyPasteTempFiles/00716aa629e7c0b999f6.jpg
 
Techcombank ?óng góp nhi?u ??i di?n nh?t cho danh sách th? h? F2 giàu nh?t sàn ch?ng khoán.
 
C?ng gi?ng nh? ông H? Anh Minh, ông Tr?m Tr?ng Ngân s? h?u c? phi?u t?i công ty do cha thành l?p, nh?ng ông Tr?n Hùng Huy l?i có v? trí quan tr?ng h?n. Su?t nhi?u n?m qua, ông Huy ?ã th?c hi?n t?t vai trò Ch? t?ch H?QT Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).

Sau khi Ngân hàng ACB lao ?ao vì s? c? b?u Kiên, con trai ??i gia ngân hàng Tr?n M?ng Hùng ???c b? nhi?m vào chi?c gh? cao nh?t t?i ACB trong s? ng? v?c c?a nhi?u ng??i. Tuy nhiên, th?c t? cho th?y ACB ?ã v??t qua ???c khó kh?n và c? phi?u t?ng ?áng k?. Nh? v?y, tài s?n trên th? tr??ng ch?ng khoán c?a ông Huy t?ng lên h?n 1.000 t? ??ng giúp ông Huy leo lên v? trí th? 4 c?a F2.

Ng??i ??ng ? v? trí th? 5 trong danh sách các F2 giàu nh?t chính là ??ng Quang Tu?n, con trai ông ??ng Kh?c V?, Ch? t?ch H?QT Ngân hàng TMCP Qu?c t? Vi?t Nam (VIB).Xu?t thân t? ngành m? nh?ng ông V? ?ã có b??c ti?n ngo?n m?c trong ngành ngân hàng. Khi phát tri?n VIB, ông V? chia tài s?n c?a mình cho ng??i thân. Và con trai ??ng Quang Tu?n ???c s? h?u h?n 39 tri?u c? phi?u VIB, ch? th?p h?n cha chút xíu. Nh? v?y, thi?u gia h? ??ng có h?n 700 t? ??ng trên sàn ch?ng khoán.
 
/var/folders/69/r_nh2ysj7sj71dnl2ybgbq1r0000gn/T/com.microsoft.Word/WebArchiveCopyPasteTempFiles/0b5058871bc6f298abd7.jpg

TPBank c?ng t?o ra nhi?u t? phú ch?ng khoán.

 
L?i thêm m?t thi?u gia ngành ngân hàng tr? thành t? phú nh? n?m gi? c? phi?u trong công ty do cha m? thành l?p. ?ó là Nguy?n C?nh S?n Tùng, con trai ông Nguy?n C?nh S?n, Phó Ch? t?ch H?QT Techcombank. Nh? s? h?u 21 tri?u c? phi?u TCB, ông S?n Tùng có g?n 600 t? ??ng trên sàn ch?ng khoán.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) c?ng s?n sinh ra t? phú th? h? F2. ?ó là ?? Minh Quân, con trai ông ?? Anh Tú, Phó Ch? t?ch H?QT TPBank. Thi?u gia h? ?? có 560 t? ??ng nh? c? phi?u TPB.

Nhìn vào danh sách trên, có th? th?y các ??i gia Vi?t có xu h??ng chuy?n giao tài s?n cho con trai nhi?u h?n. R?t ít phái ??p l?t vào danh sách này. Bên c?nh bà ??ng Hu?nh ?c My, Tr?n Ph??ng Ng?c Giao là cái tên hi?m hoi. Nh? s? h?u h?n 5,4 tri?u c? phi?u PNJ c?a CTCP Vàng b?c ?á quý Phú Nhu?n, ái n? c?a bà Cao Th? Ng?c Dung, Ch? t?ch H?QT PNJ, Ng?c Giao có 541 t? ??ng trên sàn ch?ng khoán.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc