TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.425
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.313

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

?ào T?o Kh?i Nghi?p ch?a hi?p qu?

Đăng lúc: Thứ sáu - 18/01/2019 17:03 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
Nhi?u ý ki?n cho r?ng phong trào kh?i nghi?p trong sinh viên th?i gian qua ch?a th?c s? hi?u qu? do thi?u s? g?n k?t trong ?ào t?o gi?a nhà tr??ng và doanh nghi?p.
Nhi?u ý ki?n cho r?ng phong trào kh?i nghi?p trong sinh viên th?i gian qua ch?a th?c s? hi?u qu? do thi?u s? g?n k?t trong ?ào t?o gi?a nhà tr??ng và doanh nghi?p.
Kh?i nghi?p t? nh??ng quy?n - h??ng ?i tri?n v?ng cho sinh viên
Tr??ng ??i h?c có nhi?u sinh viên kh?i nghi?p t? gi?ng ???ng
??m m?m kh?i nghi?p t? gh? nhà tr??ng
?ào t?o kh?i nghi?p ch?a hi?u qu? - ?nh 1.
Nhóm sinh viên Tr??ng ?H Th? D?u M?t ?o?t gi?i nhì cu?c thi kh?i nghi?p 2018 khu v?c phía Nam - ?nh: M.G.
 
Theo Báo cáo ch? s? kh?i nghi?p toàn c?u (GEM) ???c công b? ? h?i th?o "Kh?i t?o doanh nghi?p cho sinh viên các tr??ng ?H, C? t?i TP.HCM" do Tr??ng ?H Sài Gòn t? ch?c sáng 18-12, t? l? ng??i có ý ??nh kh?i nghi?p ? VN n?m 2017 là 25%, x?p th? 19/54 qu?c gia tham gia ?ánh giá, t?ng so v?i t? l? 22,3% n?m 2015.
 
Nhi?u n?i m?i ch? là c?m xúc nh?t th?i
 
Phát bi?u t?i h?i th?o, ThS Tr?m Bích L?c, Tr??ng ?H Sài Gòn, nh?n ??nh n?m 2016 ???c Chính ph? ch?n làm N?m qu?c gia kh?i nghi?p và t? ?ó ??n nay, làn sóng kh?i nghi?p ? VN phát tri?n c?c k? m?nh m?.
 
Theo s? li?u th?ng kê vào tháng 3-2017, c? n??c có kho?ng 1.500 công ty kh?i nghi?p, tính bình quân trên ??u ng??i thì VN ??ng trên c? Trung Qu?c, ?n ??.
 
Chính ph? ?ã có hàng lo?t quy?t ??nh quan tr?ng liên quan ??n kh?i nghi?p. Trong ?ó quy?t ??nh 1665 phê duy?t ?? án "H? tr? h?c sinh, sinh viên kh?i nghi?p ??n n?m 2025".
 
Các tr??ng ?H ?ã chú tr?ng h?n trong vi?c ?ào t?o kh?i nghi?p cho sinh viên. R?t nhi?u h?i th?o, cu?c thi dành cho sinh viên ?? kh?i d?y tinh th?n kh?i nghi?p; thành l?p các câu l?c b? kh?i nghi?p, ??a kh?i nghi?p tr? thành môn h?c t? ch?n ho?c b?t bu?c trong ch??ng trình h?c...
 
Tuy nhiên, h?u h?t nh?ng ho?t ??ng này ??u ch?a mang l?i hi?u qu? cao, sinh viên ???c truy?n c?m h?ng nh?ng ?ó ch? là c?m xúc nh?t th?i, các d? án kh?i nghi?p ph?n l?n v?n n?m trên gi?y, khó ??a vào th?c t?.
 
Các ??i bi?u ??a ra nhi?u nguyên nhân c?a vi?c này, trong ?ó t?p trung vào các y?u t?: s? h?p tác gi?a tr??ng ?H và doanh nghi?p v?n còn ? m?c ?? th?p, ch? y?u ch? d?ng l?i ? vi?c ??a sinh viên ??n th?c t?p ho?c doanh nghi?p c?p h?c b?ng cho sinh viên tr??ng, h? tr? tr??ng mua thi?t b?... ?i?u này khi?n nh?ng d? án c?a sinh viên ch?a mang tính th?c nghi?m cao.
 
Bên c?nh ?ó, ho?t ??ng nghiên c?u khoa h?c ch?a ???c nhi?u tr??ng chú tr?ng, d?n ??n các gi?ng viên h?u nh? ch? t?p trung vào gi?ng d?y ch? ch?a có nhi?u ??ng l?c trong nghiên c?u, khi?n vi?c h? tr? sinh viên kh?i nghi?p c?ng b? xem nh?.
 
C?n g?n k?t nhà tr??ng - doanh nghi?p
 
Theo bà Hu?nh Di?p Trâm Anh - Tr??ng ?H V?n Hi?n, khi kh?i nghi?p sinh viên g?p r?t nhi?u khó kh?n, thách th?c nh? làm sao ki?m ??nh ???c ý t??ng kinh doanh có kh? thi, k? ho?ch hành ??ng rõ ràng, kh? n?ng huy ??ng v?n cao, qu?n lý dòng ti?n rõ ràng, qu?n tr? nhân l?c, ch?m sóc khách hàng...
 
Còn ông Tr?n Ng?c Chu, phó ch? t?ch h?i ??ng qu?n tr? Công ty c? ph?n T?p ?oàn Hoa Sen, cho r?ng vi?c xây d?ng và phát tri?n môi tr??ng ?ào t?o kh?i nghi?p t?i các tr??ng ?H, C? ?? giáo d?c ki?n th?c, tinh th?n kh?i nghi?p cho sinh viên, trao cho sinh viên nhi?u c? h?i kh?i nghi?p là m?t trong nh?ng yêu c?u c?n thi?t ??i v?i h? th?ng giáo d?c hi?n nay.
 
Ông Chu ?? xu?t nhà tr??ng nên có nh?ng chính sách, c? ch? v? hình th?c, n?i dung, ?ãi ng? và khuy?n khích s? h?p tác t? doanh nghi?p trong vi?c xây d?ng môi tr??ng ?ào t?o kh?i nghi?p.
 
Nhà tr??ng c?ng nên chú tr?ng ??n vi?c s? d?ng hi?u qu? các ngu?n tài tr? (c?ng nh? s? h? tr? b?ng nhi?u hình th?c) c?a doanh nghi?p; m? r?ng và ?a d?ng hóa các khóa ?ào t?o, t?a ?àm t? v?n v? kh?i nghi?p; giúp ??, h? tr? sinh viên trong vi?c kh?i s? ho?t ??ng kinh doanh c?a mình...
 
Th??ng m?i hóa nghiên c?u khoa h?c
 
Bà Tr?m Bích L?c ?? xu?t các tr??ng ?H c?n tích c?c h?n n?a trong vi?c h?p tác v?i các doanh nghi?p.
 
Trong ?ó c?n c? g?ng xây d?ng mô hình ?? th??ng m?i hóa các công trình nghiên c?u khoa h?c và ??y m?nh vi?c chuy?n giao công ngh? gi?a tr??ng ?H và doanh nghi?p.
 
Khi k?t qu? nghiên c?u khoa h?c có th? ?em l?i l?i nhu?n và mang tính ?ng d?ng m?i khuy?n khích các nhà nghiên c?u tích c?c h?n n?a trong vi?c tìm ra cái m?i, nhi?t huy?t h?n trong vi?c h? tr? và h??ng d?n sinh viên, c?ng nh? giúp tr??ng ?H nâng cao uy tín c?a mình trong m?t các doanh nghi?p nói riêng và xã h?i nói chung.
 
?i?u này không ch? giúp vi?c h?p tác v?i doanh nghi?p d? dàng h?n trong t??ng lai, mà còn t?o ??ng l?c cho sinh viên trong v?n ?? kh?i nghi?p.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc