TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.421
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.216

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

Bò Nh?t ?? vào Vi?t Nam

Đăng lúc: Thứ sáu - 18/01/2019 16:59 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
Bò Nh?t nuôi t?i Vi?t Nam có nhi?u l?i th? ?? gia nh?p phân khúc th? tr??ng th?t bò cao nh?t hi?n nay v?i giá m?i kg lên ??n vài tri?u ??ng
Bò Nh?t nuôi t?i Vi?t Nam có nhi?u l?i th? ?? gia nh?p phân khúc th? tr??ng th?t bò cao nh?t hi?n nay v?i giá m?i kg lên ??n vài tri?u ??ng
Vi?t Nam ?ang là th? tr??ng m?i n?i c?a nhi?u lo?i th?c ph?m cao c?p trên th? gi?i, trong ?ó có th?t bò Nh?t B?n. Các doanh nghi?p (DN) Vi?t Nam c?ng tìm cách chen chân vào th? tr??ng b?ng vi?c phát tri?n nuôi bò Nh?t ngay t?i Vi?t Nam ?? c?nh tranh v?i hàng nh?p kh?u.
 
"Vua chu?i" bán th?t bò Nh?t
 
Gi?ng bò Wagyu Nh?t B?n cùng v?i công ngh? nuôi bò ??c ?áo c?a ng??i Nh?t ?ã t?o ra s?n ph?m th?t bò ???c x?p vào h?ng "c?c ph?m" c?a th? gi?i. Do chính sách b?o t?n gi?ng b?n ??a, Nh?t B?n không cho phép xu?t kh?u gi?ng bò Wagyu mà ch? xu?t kh?u th?t bò. Vì v?y, ngu?n cung th?t bò Nh?t B?n luôn trong tình tr?ng h?n ch?, giá c? ??t ??. ?? phát tri?n nuôi bò Wagyu t?i Vi?t Nam, các DN ph?i nh?p kh?u gi?ng bò này t? n??c th? 3.
 
Bò Nh?t ?? vào Vi?t Nam - ?nh 1.
Th?t bò Nh?t nuôi t?i trang tr?i c?a “vua chu?i” Võ Quan Huy
 
D? án ??u tiên ph?i k? ??n là c?a Công ty CP Bò Kobe Vi?t Nam (Lâm ??ng) v?i ngu?n gien bò Nh?t t? M? (nh?p kh?u tinh bò ?? ph?i v?i bò s?a) ?? t?o ?àn bò Nh?t t?i Vi?t Nam t? n?m 2011. Theo ông Nguy?n Trí ??c V?, T?ng Giám ??c Công ty CP Bò Kobe Vi?t Nam, ??n nay ?àn bò c?a DN ??t 420 con v?i s?n l??ng cung c?p ra th? tr??ng trung bình 1 con/tu?n. M?i con bò có giá tr? t? 200 - 250 tri?u ??ng, cao h?n r?t nhi?u l?n so v?i các lo?i bò th?t trên th? tr??ng hi?n nay. Th?t bò c?a công ty v?i th??ng hi?u "Viet Wagyu" bán l? có th? lên t?i 4 tri?u ??ng/kg. Trong t??ng lai, khi quy mô th? tr??ng t?ng, công ty s? liên k?t v?i nông dân s?n xu?t theo quy trình c?a mình ?? gia t?ng s?n l??ng.
 
G?n ?ây nh?t, "vua chu?i" Võ Quan Huy, Giám ??c Công ty TNHH Huy Long An - M? Bình (Long An), ng??i có hàng tr?m hecta chu?i xu?t kh?u ?i Nh?t, Hàn Qu?c và t?ng nh?p kh?u c? tr?m ngàn con bò s?ng t? Úc v? ?? v? béo... ?ã công b? th??ng hi?u th?t bò Wagyu Fohla sau m?t n?m nuôi th? nghi?m. ?ây là dòng s?n ph?m cao c?p t? gi?ng bò Wagyu nh?p kh?u t? Úc v?i công ngh? nuôi ???c chuy?n giao b?i trang tr?i Sawai Farm - Nh?t B?n, DN chuyên nuôi bò v?i th??ng hi?u th?t bò Ohmi có b? dày l?ch s? h?n 400 n?m. Ohmi là 1 trong 3 th??ng hi?u th?t bò n?i ti?ng nh?t n??c Nh?t cùng v?i Kobe và Matsuzaki.
 
Anh Võ Xuân Hòa (con trai ông Huy) cho bi?t bò Wagyu thích nghi khá t?t t?i Vi?t Nam. "Ch?t l??ng th?t bò Nh?t B?n ???c quy?t ??nh b?i ngu?n gien bò Wagyu và ch? ?? dinh d??ng. Trong khi bò Úc ch? c?n v? béo t? 3-4 tháng là có th? gi?t th?t thì bò Nh?t B?n ph?i v? béo t? 18-20 tháng ?? hình thành l?p m? trong t?ng th? th?t thay vì ch? có l?p m? ? ph?n ngoài g?n da và tích t? ? b?ng. So sánh v? chi phí thì nuôi bò Nh?t B?n có giá thành cao g?p 4 l?n bò Úc" - anh Hòa chia s?.
 
Hi?n t?i, th?t bò Nh?t B?n t? trang tr?i Huy Long An - M? Bình ?ã b?t ??u cung c?p th? nghi?m vào kênh nhà hàng, khách s?n và s? bán chính th?c ra th? tr??ng vào n?m 2019 khi ??t ???c s? ?n ??nh v? s?n l??ng, ch?t l??ng.
 
Ngoài vi?c h?p tác chuy?n giao nuôi bò ki?u Nh?t, vào t?i 17-12, Công ty TNHH Huy Long An - M? Bình còn ký h?p tác v?i Công ty Sawai Farm v? vi?c nh?p kh?u th?t bò Ohmi t? Nh?t ?? ?a d?ng hóa ngu?n th?t bò cao c?p ph?c v? th? tr??ng Vi?t Nam.
 
Ngoài d? án c?a các công ty, m?t s? d? án ? các ??a ph??ng c?ng ?ang h? tr? tinh bò gi?ng Nh?t cung c?p cho nông dân ?? c?i thi?n ch?t l??ng bò th?t. Các lo?i bò này nông dân bán ra cao h?n bò th??ng t?i ??a ph??ng.
 
Thay th? hàng nh?p
 
Ch? m?t công ty chuyên phân ph?i th?c ph?m Nh?t t?i TP HCM cho bi?t nhu c?u hàng Nh?t t?i th? tr??ng Vi?t Nam r?t l?n nh?ng ch? m?t s? ít có kh? n?ng mua vì giá quá cao. "Riêng th?t bò, th??ng ???c v?n chuy?n v? Vi?t Nam b?ng ???ng hàng không v?i chi phí lên ??n 10 USD/kg. Do ?ó, n?u bò Nh?t s?n xu?t t?i Vi?t Nam, th??ng hi?u t?t s? có c? h?i th? tr??ng r?t l?n" - ch? DN này nh?n ??nh.
 
??u tháng 12 v?a qua, m?t công ty xu?t kh?u th?t bò Nh?t có tên First International ?ã ??n TP HCM chào hàng trong chuy?n xúc ti?n th??ng m?i c?a t?nh Aomori (Nh?t B?n). Công ty này ?ã chào giá 60 USD/kg th?t bò, giao t?i sân bay Tân S?n Nh?t (kho?ng 1,4 tri?u ??ng/kg, ch?a thu?, phí) v?i ?i?u ki?n DN nh?p kh?u Vi?t Nam ph?i mua nguyên con sau gi?t m? (th?t móc hàm). Trong khi ?ó, hi?n th?t bò Nh?t B?n nh?p kh?u trên th? tr??ng có giá cao nh?t lên ??n g?n 19 tri?u ??ng/kg (th?t th?n, h?ng A5) còn lo?i thông th??ng (không công b? h?ng) c?ng có giá t?i 8-9 tri?u ??ng/kg.
 
Ông Nguy?n Trí ??c V? cho bi?t th?t bò Nh?t chia ra 3 lo?i A, B, C. M?i lo?i chia thành 5 h?ng t? 1 ??n 5 (cao nh?t). Ph?n ch? A, B, C liên quan ??n t? l? thu h?i th?t, là ?i?u quan tâm c?a các ??n v? mua s?. Còn ng??i tiêu dùng ch? c?n quan tâm ??n ph?n s? vì ?ây là c?p ?? ch?t l??ng. N?u so v?i s?n ph?m cùng phân c?p, th?t bò Nh?t nuôi t?i Vi?t Nam r? h?n t? 20%-30%. Tuy nhiên, trên th? tr??ng hi?n nay, m?t s? ??n v? nh?p kh?u thi?u s? minh b?ch, ch? g?i chung chung là th?t bò Nh?t. "?áng ti?c là th? tr??ng Vi?t Nam ?ang m?c ??nh th?t bò Nh?t là bò Kobe" - ông V? nói.
 
C?n s?m th?c hi?n truy xu?t ngu?n g?c
 
Theo PGS-TS Nguy?n V?n Ngãi - chuyên gia kinh t?, Phó Hi?u tr??ng Tr??ng ?H Hoa Sen - th? tr??ng Vi?t Nam ?ang hình thành b? ph?n ng??i tiêu dùng có thu nh?p r?t cao, s?n sàng chi nhi?u ti?n ?? mua th?c ph?m cao c?p. V?i h?, giá c? không ph?i là v?n ??, quan tr?ng là ch?t l??ng. ??i v?i s?n ph?m th?t bò, hi?n nay bò Vi?t Nam ph?i c?nh tranh gay g?t v?i bò nh?p, không ch? ? phân khúc ch?t l??ng cao mà ? th? tr??ng ??i trà, v?i các s?n ph?m giá r? t? M?, Úc.
 
Do ?ó, c? quan qu?n lý nhà n??c c?n s?m th?c hi?n qu?n lý truy xu?t ngu?n g?c th?t nh?p ?? b?o ??m th? tr??ng c?nh tranh lành m?nh. Vi?t Nam có th? tr??ng n?i ??a l?n, các DN ??u t? bài b?n vào nông nghi?p có th? t?o ra nh?ng s?n ph?m cao c?p ?? thay th? hàng nh?p kh?u và h??ng t?i xu?t kh?u. Nh?ng DN này c?n ???c nhà n??c khuy?n khích b?ng nh?ng chính sách c? th?. T? ?ó có th? lan t?a mô hình ra các nông dân ?? cung ?ng s?n ph?m ch?t l??ng cao cho th? tr??ng.
Từ khóa:

gia nh?p, th? tr??ng, hi?n nay

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc