TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.425
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.306

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

Du l?ch Vi?t Nam 2019 c? h?i và thách th?c

Đăng lúc: Thứ tư - 20/02/2019 17:03 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
V?i t? l? t?ng tr??ng trung bình 30% m?i n?m, l??ng du khách n??c ngoài ??n Vi?t Nam d? ki?n s? v??t quá con s? 21 tri?u l??t trong n?m 2019. ?? tr? thành ngành kinh t? m?i nh?n, t?o ??ng l?c thúc ??y phát tri?n kinh t? và xã h?i; du l?ch Vi?t Nam c?n có s? thay ??i l?n trong m?t s? l?nh v?c...
T?ng tr??ng ?n t??ng!

N?m 1990, l??ng du khách n??c ngoài ??n Vi?t Nam ch? ??t m?c khiêm t?n 250.000 l??t. N?m 2018 con s? này ??t c?t m?c m?i 16 tri?u, t?ng 64 l?n.
Có m?t phép tính ??n gi?n ?? ph?n ánh ?à t?ng tr??ng v??t b?c c?a du l?ch Vi?t Nam chính là khi so sánh v?i du l?ch Thái Lan v? nh?ng con s?. N?m 2018, du l?ch Thái Lan ??t kho?ng 36 tri?u l??t khách và ?? ??t ???c m?c này, Thái Lan ?ã ph?i m?t 20 n?m. T?i Di?n ?àn c?p cao Du l?ch Vi?t Nam 2018, ông Kenneth Atkinson, Ch? t?ch ?i?u hành Công ty T? v?n và Ki?m toán Grant Thornton (Anh), d? ?oán: “V?i ?à phát tri?n nh? hi?n t?i, c?ng v?i s? ph?i h?p t?t ?? ??u t? vào h? t?ng du l?ch, Vi?t Nam có th? ch? m?t 7 n?m ?? ??t l??ng khách nh? Thái Lan hi?n t?i”.

N?m 2018 c?ng ch?ng ki?n quá trình ?a d?ng hóa các lo?i hình du l?ch ? n??c ta nh?: Du l?ch l? h?i; du l?ch sinh thái, du l?ch ngh? d??ng, ch?a b?nh; du l?ch g?p g? xúc ti?n h?i ngh?, h?i th?o; du l?ch giúp ?? ng??i nghèo; du l?ch m?o hi?m; du l?ch th? thao... Ngay c? du l?ch mua s?m v?n b? coi là ?i?m y?u c?a ngành du l?ch Vi?t Nam c?ng ?ã ???c chú tr?ng và phát tri?n m?nh m? ? m?t s? ??a ph??ng nh? Hà N?i, Hu? và ??c bi?t là TP.HCM.

Ngày 10/12/2018, TP.HCM ?ón v? khách qu?c t? th? 7 tri?u và tr? thành ??a ph??ng ??u tiên c?a c? n??c ??t ???c c?t m?c ?n t??ng này. N?m 2019, m?c tiêu c?a thành ph? là s? ?ón kho?ng 8,5 tri?u l??t khách du l?ch qu?c t?, t?ng kho?ng 14% so v?i n?m 2018. Theo th?ng kê c?a T?ng c?c Du l?ch, t?ng chi tiêu trung bình cho m?i chuy?n ?i c?a khách du l?ch qu?c t? ??n Vi?t Nam trong n?m 2018 ch? ??t 1.171 USD, th?p h?n nhi?u so v?i các n??c trong khu v?c nh?: Thái Lan, Singapore, Trung Qu?c... Do ?ó TP.HCM ?ang quy?t tâm c?i thi?n ?i?m y?u này khi hình thành nhi?u khu ch? ?êm, trung tâm mua s?m cho t?ng nhóm khách hàng.
?i?n hình là khu “Saigon Halal” ph?c v? du khách theo ??o H?i. R?t nhi?u c?a hàng mua s?m, nhà hàng, khách s?n xu?t hi?n trên khu ph? mua s?m Nguy?n An Ninh, lan ra các con ???ng xung quanh nh? Nguy?n Trung Tr?c và Ph?m H?ng Thái ? Q.1. Khách t? Malaysia, Indonesia... có th? mua r?t nhi?u th?: T? trang ph?c truy?n th?ng Hijab, nh?ng b? váy kurung baju, ??n ?? ?n, th?c u?ng, ?? l?u ni?m...Du l?ch Vi?t Nam phát tri?n m?nh m? trong nh?ng n?m g?n ?ây.
 
?i?p khúc khó kh?n...

V?n ?? khó kh?n nh?t v?n là bài toán v? c? s? h? t?ng, d?ch v? khi chúng ta ch?a th? so sánh v?i các qu?c gia trong khu v?c nh? Thái Lan, Singapore và Malaysia…
Hai sân bay qu?c t? hàng ??u là Tân S?n Nh?t và N?i Bài - c?a ngõ và b? m?t c?a Vi?t Nam - liên t?c r?i vào tình tr?ng quá t?i và n?u v?n ?? không ???c gi?i quy?t s?m s? ?nh h??ng ??n an toàn bay, s? ti?n l?i c?a du khách. S? ki?n m?t ?oàn khách 4.000 ng??i ??n Vi?t Nam h?i tháng 5/2018 theo ch??ng trình h?i ngh? k?t h?p du l?ch (MICE) ph?i ng?t làm hai ?oàn, l?ch trình cách nhau 11 ngày ?? ban t? ch?c ph?c v? là ví d? rõ nét nh?t v? c? s? h? t?ng và d?ch v? y?u kém c?a ngành du l?ch.

Công tác xúc ti?n qu?ng bá du l?ch Vi?t Nam c?ng còn nhi?u h?n ch? v? ngu?n l?c, s? ph?i h?p và tính chuyên nghi?p. T?ng c?c Du l?ch Vi?t Nam d? ??nh thành l?p qu? phát tri?n du l?ch tr? giá 500 t? ??ng vào tháng 6/2018 t?ng h?n 10 l?n ngân qu? hi?n t?i cho qu?ng bá du l?ch, v?i ?óng góp tài chính t? hãng hàng không qu?c gia Vietnam Airlines và các t?p ?oàn du l?ch trong n??c. Tuy nhiên cho ??n nay, k? ho?ch v?n ch?a ???c th?c hi?n.

Theo x?p h?ng c?a Di?n ?àn kinh t? th? gi?i (WEF), Vi?t Nam ch? ??ng th? 80 trong danh sách 136 qu?c gia v? qu?ng bá cho du l?ch, ??ng sau c? Lào (x?p h?ng 53) và Campuchia (x?p h?ng 73). T?ng chi cho qu?ng bá du l?ch c?a Vi?t Nam trong n?m 2018 ch? có 2 tri?u USD, trong khi Thái Lan chi 100 tri?u USD và m?c trung bình c?a nhi?u qu?c gia khác ?ã ??t t? 70-80 tri?u USD.
Du l?ch Vi?t Nam t?ng tr??ng m?nh c?ng kéo theo nh?ng m?t trái và các h? l?y v? môi tr??ng, an toàn th?c ph?m và an toàn giao thông. H? Long (Qu?ng Ninh), Sa Pa (Lào Cai) là nh?ng ??a ?i?m thu hút ?ông khách du l?ch nh?ng c?ng là nh?ng ??a bàn gây nh?c nh?i v? v?n n?n ô nhi?m môi tr??ng. ?ây c?ng là nh?ng nguyên nhân chính d?n ??n vi?c khách du l?ch qu?c t? ??n Vi?t Nam tuy ?ông, nh?ng s? l??ng quay l?i không cao. Theo th?ng kê c?a Hi?p h?i Du l?ch châu Á - Thái Bình D??ng, s? khách du l?ch quay tr? l?i Vi?t Nam hi?n ch? chi?m kho?ng 6%.H? Long (Qu?ng Ninh), m?t trong nh?ng ?i?m du l?ch quan tr?ng c?a Vi?t Nam.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc