TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.427
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.354

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

??c ?áo phiên ch? sâm ti?n t?

Đăng lúc: Thứ tư - 20/02/2019 16:57 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
Có m?t phiên ch? ch? m? bán 3 ngày trong tháng nh?ng ?ã thu hút khá ?ông ng??i bán l?n ng??i mua.
Phiên ch? ti?n t?

?i?u ??c ?áo c?a phiên ch? này là ch? m? c?a bán t? ngày 1 ??n ngày 3 hàng tháng t?i huy?n Nam Trà My (Qu?ng Nam). ?ây là n?i nh?ng ng??i tr?ng sâm ? núi Ng?c Linh mang sâm xu?ng bán. Ng??i mua kh?p c? n??c ?? v? ?ây v?i mong mu?n tìm ???c lo?i sâm th?t, ?úng v?i s? ti?n h? b? ra mua lo?i d??c li?u quý này. Có phiên ch? thu v? g?n 10 t? ??ng.

T? khi nhi?u ng??i bi?t ??n cây sâm Ng?c Linh nh? m?t lo?i d??c li?u quý thì m?t hàng này ???c quan tâm ??c bi?t h?n. Nh? l?i c?a m?t v? khách ??n t? TP.HCM vào phiên ch? này ?? tìm mua nh?ng c? sâm Ng?c Linh ch?t l??ng nh?t và b?o ??m không ph?i là hàng gi?.
?i?u ??c bi?t hi?m th?y ? các phiên ch? trên c? n??c là ? phiên ch? này, khách mua hàng có th? ??n t?i t? th?m ??nh (??t ngay c?ng phiên ch?) ?? ki?m tra t? ch?t l??ng cho ??n tr?ng l??ng c? sâm. Theo ông Tr?nh Minh Quý, t? tr??ng t? th?m ??nh sâm Ng?c Linh, m?i c? sâm tr??c khi ??a vào phiên ch? ??u ph?i thông qua t? th?m ??nh ?? ch?c ch?n không ph?i sâm gi?. “Bên c?nh ?ó, khi khách hàng mua sâm t?i các ki ?t mà c?m th?y không yên tâm thì có th? ??a ??n bàn chúng tôi ?? ti?n hành ki?m tra m?t l?n n?a. N?u x?y ra sai sót gì thì chúng tôi s? yêu c?u ch? c?a hàng ph?i gi?i quy?t cho khách” - ông Quý cho bi?t. Có l? ?ó c?ng là ?i?u khi?n du khách c?m th?y yên tâm nên ?ã tr?c ti?p l?n l?i t? ph??ng xa ??n ?ây mua hàng.

Theo ông Tr?n V?n M?n, Phó Ch? t?ch UBND huy?n Nam Trà My, t?i phiên ch? sâm hàng tháng, ngoài m?t hàng ???c quan tâm nh?t là sâm Ng?c Linh thì còn có h?n 20 lo?i nông s?n khác nhau là ??c tr?ng c?a vùng núi Nam Trà My ???c bày bán, gi?i thi?u v?i du khách, nh? gi?o c? lam, qu? Trà My, ??ng sâm, hay s?n tra… ?ã có nhi?u m?t hàng, ??c bi?t là cây d??c li?u trên ??a bàn tìm ???c các doanh nghi?p thu mua, chi?t xu?t, s?n xu?t ra nh?ng s?n ph?m mang h??ng v? c?a Nam Trà My. ?ó là tín hi?u r?t ?áng m?ng cho nông s?n c?a ??a ph??ng này.M?i phiên ch? ch? di?n ra 3 ngày trong tháng nh?ng thu v? ti?n t?.
 

 
Cây sâm Ng?c Linh ? huy?n Nam Trà My, Qu?ng Nam.
 
M?i hécta thu vài ch?c t? ??ng

Ông H? Quang B?u, Ch? t?ch UBND huy?n Nam Trà My cho bi?t: “Sâm Ng?c Linh có ngu?n g?c ??a lý t?i t?nh Qu?ng Nam và Kon Tum là lo?i d??c li?u quý hi?m và có giá tr? kinh t? r?t cao. Tuy nhiên, ??n nay ??a vào khai thác v?n còn manh mún, nh? l?, ch? y?u v?n là sâm c?, các s?n ph?m s?n xu?t t? cây sâm Ng?c Linh ch?a nhi?u, ch?a cao. ??i v?i t?nh Qu?ng Nam, ?ã nh?n th?c ???c r?ng cây sâm Ng?c Linh và các cây d??c li?u khác là h??ng ?i ch? l?c ?? xóa ?ói gi?m nghèo và v??n lên làm giàu c?a bà con mi?n núi”.

“Hi?n t?i Nam Trà My có kho?ng 1.200ha sâm Ng?c Linh, trong s? ?ó 95% là c?a ng??i dân tr?ng. Sâm Ng?c Linh ch? thích nghi v?i khí h?u nhi?t ??i, th? nh??ng mà tr?i ?ã ban cho vùng ??t ?ó. N?u bón phân, t??i n??c c? sâm s? th?i. Sâm ???c tr?ng theo cách truy?n th?ng ch? ch?a tr?ng theo ph??ng pháp áp d?ng k? thu?t và ch?a th? tr?ng t?i ??ng b?ng và ??i trà nh? sâm Hàn Qu?c”, ông B?u nh?n m?nh.
Giá tr? kinh t? mà cây sâm mang l?i khá cao, giá sâm t??i t? 70-100 tri?u ??ng/kg, 1ha sâm Ng?c Linh sau 5 n?m s? thu l?i kho?ng 30 t? ??ng. Tuy nhiên, vi?c b?o t?n và phát tri?n cây sâm Ng?c Linh v?n ? quy mô nh?, ch?a t??ng x?ng v?i ti?m n?ng. S? h? tr?ng sâm còn ít, các doanh nghi?p c?ng ch?a th?c s? “m?n mà” v?i d? án phát tri?n cây sâm quý.

?? b?o t?n sâm Ng?c Linh, UBND t?nh Qu?ng Nam ?ã xây d?ng D? th?o ?? án “Quy ??nh v? cho thuê ??t r?ng và m?c giá cho thuê ??t r?ng ?? b?o v? và phát tri?n sâm Ng?c Linh d??i tán r?ng trên ??a bàn t?nh”, nh?m b?o v? và phát tri?n v?n r?ng, b?o t?n ngu?n gien g?c sâm Ng?c Linh, ??ng th?i t?o sinh k?, c?i thi?n ??i s?ng cho ng??i dân, t?o ra các s?n ph?m d??c li?u”. D? án m? ra tín hi?u l?c quan cho Qu?ng Nam v? “m?nh ??t vàng” tr?ng cây sâm quý, giúp nâng t?m v? th? cho ??a ph??ng, ??a th??ng hi?u nhân sâm Vi?t Nam ?i kh?p n?m châu b?n bi?n, giúp ng??i dân thoát nghèo, t?ng b??c nâng cao ??i s?ng và gi? gìn màu xanh quê h??ng…Cây sâm mang giá tr? kinh t? cao, không ch? giúp ng??i dân mi?n núi thoát nghèo mà nhi?u nông dân còn tr? thành t? phú.Ngoài cây sâm, phiên ch? c?ng ?ã bày bán nhi?u m?t hàng ??c tr?ng vùng núi cao Qu?ng Nam
 
Th? t??ng Nguy?n Xuân Phúc ?ã ký quy?t ??nh phê duy?t b? sung danh m?c s?n ph?m qu?c gia b?t ??u th?c hi?n t? n?m 2017, thu?c Ch??ng trình phát tri?n s?n ph?m qu?c gia ??n n?m 2020 cho cây sâm Ng?c Linh (sâm Ng?c Linh ? ??nh Ng?c Linh thu?c hai t?nh Qu?ng Nam và Kon Tum). Tháng 9/2015, Chính ph? phê duy?t ?? án qu?c gia v? phát tri?n sâm Ng?c Linh ??n n?m 2030 v?i m?c tiêu m? r?ng vùng tr?ng sâm ra 7 xã c?a huy?n Nam Trà My (Qu?ng Nam) v?i t?ng di?n tích 30.000ha, m?c ??u t? trên 9.000 t? ??ng. Trong ?ó v?n ngân sách kho?ng 1.500 t?, còn l?i huy ??ng v?n xã h?i hóa.
Từ khóa:

thu hút

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc