TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.553
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.732

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

Sân ch?i tái ch?, h??ng ??n m?t môi tr??ng xanh

Đăng lúc: Thứ tư - 20/02/2019 16:14 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
Ford Vi?t Nam ?ã h?p tác v?i Trung tâm S?ng và H?c t?p vì Môi tr??ng và C?ng ??ng (Live and Learn) cùng T? ch?c Phi l?i nhu?n vì Tr? em “Think Playground” (TPG) xây d?ng sân ch?i Hà L?, n?m trong khuôn kh? d? án “Ý t??ng sân ch?i tái ch? th?c hi?n cùng c?ng ??ng t?i huy?n ?ông Anh".
“Ý t??ng sân ch?i tái ch? th?c hi?n cùng c?ng ??ng t?i huy?n ?ông Anh" nh?m h??ng t?i m?c tiêu góp ph?n gìn gi? và b?o v? môi tr??ng, ??ng th?i nâng cao nh?n th?c v? giá tr? c?a Ch?i - T? do trong c?ng ??ng ??i v?i s? phát tri?n lành m?nh c?a tr? em.

???c thi?t k? b?i các chuyên gia n?i ti?ng trong l?nh v?c không gian ch?i tr? em c?a Vi?t Nam và các n??c ph??ng Tây nh? Pháp, ??c, v?t li?u ???c s? d?ng t?i sân ch?i Hà L? ??u là các v?t li?u tái ch? nh? g?, l?p xe ô tô, g?ch sinh thái.
???c kh?i công xây d?ng t? ngày 11/11/2018, sân ch?i ?ã hoàn thành ch? sau m?t tu?n v?i s? góp s?c t? các tình nguy?n viên, trong ?ó có 20 tình nguy?n viên ??n t? công ty Ford Vi?t Nam.                                                                                                             L? khánh thành sân ch?i tái ch? Hà L?

“Là m?t mô hình thí ?i?m ?i ??u trong phong trào xây d?ng sân ch?i thân thi?n cho tr? em, tôi cùng toàn th? ??i ng? công nhân viên Ford Vi?t Nam r?t vinh d? khi có th? ?óng góp s?c mình ?? cùng v?i các ??i tác, ?em t?i cho c?ng ??ng và tr? em thôn Hà L? m?t sân ch?i lành m?nh và b? ích. Ford Vi?t Nam c?ng hy v?ng qua d? án này, thông ?i?p b?o v? môi tr??ng, t?n d?ng ???c các nguyên v?t li?u tái ch? cho m?c ?ích t?t ??p s? ???c lan t?a ??n ngày càng nhi?u c?ng ??ng dân c? trên ??t n??c Vi?t Nam”, ông Ph?m V?n D?ng, T?ng Giám ??c Ford Vi?t Nam chia s?.Các tình nguy?n viên t? Ford Vi?t Nam tham gia xây d?ng sân ch?i
 
???c bi?t 20 tình nguy?n viên t? công ty Ford Vi?t Nam ?ã ?óng góp t?ng c?ng h?n 160 gi? lao ??ng, tham gia xây d?ng sân ch?i b?ng các v?t li?u tái ch?, nh?m gi?m thi?u rác th?i ?ô th? và b?o v? môi tr??ng.


Sân ch?i giúp thúc ??y trí t??ng t??ng và sáng t?o cho các em nh?
 
Cùng v?i vi?c ??a sân ch?i Hà L? vào s? d?ng, nh?ng ho?t ??ng b? ích lý thú nh? “Ngày h?i Ch?i tái ch?” ?ã ?em ??n cho các em thi?u nhi xã Liên Hà m?t không gian ch?i mà h?c ??y m?i l?, thúc ??y trí t??ng t??ng và sáng t?o c?a các em.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc