TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.437
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.253

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

V? ??ng b?ng thích thú du l?ch homestay

Đăng lúc: Thứ tư - 20/02/2019 16:40 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
H?i t? nhi?u l?i th? v? con ng??i và thiên nhiên, các mô hình du l?ch homestay k?t h?p sinh thái ?ã t?o ra c?n “s?t” và d? báo s? là “m? vàng” ???c khai thác m?nh trong th?i gian t?i c?a khu v?c ??ng b?ng sông C?u Long (?BSCL).
N?u tr??c ?ây du l?ch t?i các vùng quê ch? là tham quan trong ngày thì nay v?i du l?ch homestay t?i ?BSCL có th? níu chân du khách l?u trú th?i gian dài h?n.Sông ngòi ch?ng ch?t, tôm cá trù phú là l?i th? ?? các khu du l?ch m? ra nhi?u hình th?c tr?i nghi?m cho du khách.
 
Lo?i hình homestay h?p d?n du khách chính b?i nh?ng ?i?u m?i l?, phong t?c t?p quán, nét v?n minh, v?n hóa ??c thù.
Du khách thành ph? và nh?t là khách du l?ch n??c ngoài r?t thích thú khi ???c s?ng cùng ng??i dân t?i các ngôi nhà tranh, mái lá ??n s?, nh?ng r?t g?n g?i và gi?n d?. Khách ???c h??ng không gian yên ?ng, b?u không khí trong lành, tránh xa ???c khói b?i và ?n ào c?a th? thành. Homestay c?ng khác v?i nhà ngh?, khách s?n ? ch? khách s? ? chung ch? nhà và không “???c ph?c v?” t?n r?ng nh? khách s?n mà cùng ?n, cùng ?, cùng làm v?i ch? nhà.

T?i Cocohut ? huy?n Châu Thành, B?n Tre, du khách ???c tr?c ti?p xu?ng ao b?t cá, tôm ?? th??ng th?c món ?n. H? ???c ngh? l?i t?i các phòng trong c?n nhà ???c thi?t k? y h?t nhà dân t?o s? g?n g?i, ?m áp, gi?ng nh? là ng??i b?n ??a. “T?i ?ây không có nhân viên ph?c v? mà toàn là ng??i nhà, hàng xóm nên khách du l?ch ???c xem nh? ng??i nhà và t? ph?c v?”, ch? homestay này chia s?.Du l?ch tr?i nghi?m mang l?i h?ng thú cho nhi?u du khách, nh?t là du khách n??c ngoài.
 
Chi phí th?p, thu hút m?nh
 
Chi phí cho du l?ch homestay t?i các mi?n quê th?p h?n nhi?u so v?i nhà ngh?, khách s?n b?i m?i th? t? th?c ph?m, d?ch v?... ??u “t? cung t? c?p”.
“M?i cu?i tu?n gia ?ình chúng tôi 4 ng??i l?i ?i du l?ch t?i các homestay mi?n Tây, r? h?n 3 l?n chi phí ngh? d??ng và du l?ch khác”, ch? Nguy?n Th? H?ng Th?m, Bình Th?nh, TP.HCM nói.
“Khách có th? b?t cá t?i ?ìa do ch? nhà nuôi r?i ch? bi?n thành món ?n, rau c? thì ngoài v??n tr?ng s?n, trái cây thì bao la. Thêm cái ngh?a tình hào s?ng, r?ng rãi c?a ng??i mi?n Tây”, m?t b?n sinh viên ?a thích mô hình du l?ch homestay chia s?.Khu du l?ch Lan V??ng B?n Tre, ?i?m du l?ch homestay thu hút du khách vào cu?i tu?n.
 
Du l?ch k?t h?p phát tri?n sinh thái là xu th?
 
Bà Nguy?n Th? N?m, ch? m?t nhà hàng t?i Khu du l?ch ??ng Sen, Tháp M??i, ??ng Tháp cho bi?t: Tháp M??i n?i ti?ng v? sen do ?ó ng??i dân th??ng l?y sen ?? chiêu ?ãi du khách. Bà N?m nói thêm, ban ??u ng??i dân ch? bi?t dùng hoa sen ?? t?o m?t khu cho khách ??n tham quan ch?p ?nh l?u ni?m, d?n dà bán g??ng sen (còn g?i là búp sen), trà sen làm quà mang v?. Sau này, n?m b?t ???c nhu c?u c?a khách, bà và nhi?u ng??i m? nhà hàng chuyên sen b?ng cách ??u t? tr?ng sen k?t h?p nuôi cá, ?ch t?i ao r?i cho du khách t? câu và ch? bi?n t?i ch?, khách s? thích h?n khi ???c tr?i nghi?m. R?i ngó sen, g??ng sen, hoa sen c?ng ???c dùng ch? bi?n món ?n. Bà c?ng xây các nhà chòi gi?a cánh ??ng sen bao la cho khách ngh? ng?i, th??ng th?c v?n ngh? mi?n sông n??c.

Nh?ng v??n chôm chôm, nhãn, xoài… trên cù lao c?ng níu chân du khách khi v?a ???c tr?c ti?p tham quan, v?a th??ng th?c trái cây t?i v??n.
Ông M??i C??ng, m?t nông dân ch? s?ng b?ng nông nghi?p thông qua buôn bán các s?n ph?m t? ca cao và các lo?i nông s?n khác, có thu nh?p kho?ng h?n 200 tri?u ??ng/n?m. T? n?m 2012, ???c chính quy?n v?n ??ng và th?y ti?m n?ng du l?ch c?a ??a ph??ng, gia ?ình ông b?t ??u kinh doanh thêm lo?i hình du l?ch homestay. T? ?ó ??n nay, homestay M??i C??ng ?ã tr? thành ?i?m ??n ??c bi?t c?a du khách, nh?t là khách qu?c t? trên hành trình du l?ch ??n C?n Th?. Không ch? ???c ngh? ?êm, th??ng th?c nh?ng ??c s?n mi?n Tây do chính gia ch? làm, du khách còn có th? tham gia vào quá trình tr?ng, thu ho?ch, ch? bi?n ca cao... Nhi?u s?n ph?m ca cao gia truy?n nhà v??n M??i C??ng ???c tiêu th? ngay t?i ch?. Ông cho bi?t, h?u h?t các du khách ??n ?ây ngh? và tham quan ??u mua các s?n ph?m ch? bi?n t? ca cao v? làm quà, có ng??i còn ??t mua v?i s? l??ng l?n. Ông cho hay, t? khi làm du l?ch, thu nh?p gia ?ình ?ã t?ng thêm g?n 50%. Hi?n mi?t v??n M??i C??ng ?ang h?p tác v?i kho?ng 50 ??n v? l? hành trong n??c ?? ?ón khách, ??ng th?i qu?ng bá qua trang facebook cá nhân.
 
Du l?ch homestay góp ph?n phát tri?n nông thôn m?i

V?i nh?ng thành t?u ??t ???c c?a nông thôn m?i t?i các huy?n, xã ?BSCL hi?n nay nh?: Giao thông, th?y l?i, ?i?n, c? s? v?t ch?t nông thôn… ?ã giúp ??y m?nh phát tri?n du l?ch b?ng mô hình homestay. Nh?ng tuy?n ???ng liên huy?n, liên t?nh ???c nâng c?p, m? r?ng ?ã “m? ???ng” thu hút du khách v? th??ng ngo?n t?i các vùng sâu, vùng xa vì du khách ngày càng có xu h??ng thích nh?ng ??a ?i?m s? khai. Gi?ng nh? l?i c?a Phó Th? t??ng V??ng ?ình Hu? t?i h?i th?o du l?ch nông thôn ? Yên Bái tháng 12 v?a r?i: “Du l?ch nông thôn là gi?i pháp t?t thúc ??y m?c tiêu xây d?ng nông thôn m?i”.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc