TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.426
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.238

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

Thành l?p h? th?ng. ???ng dây nóng qu?c gia v? phòng, ch?ng buôn bán ng??i

Đăng lúc: Thứ tư - 20/02/2019 16:22 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
Sáng 14/12t?i Hà N?i, B? Lao ??ng – Th??ng binh và Xã h?i và C? quan H?p tác qu?c t? Nh?t B?n (JICA) ph?i h?p t? ch?c H?i ngh? tri?n khai và H?p Ban ?i?u ph?i d? án “T?ng c??ng ho?t ??ng ???ng dây nóng t? v?n và h? tr? n?n nhân mua bán ng??i t?i Vi?t Nam”.
Phát bi?u khai m?c H?i ngh?, Th? tr??ng B? Lao ??ng - Th??ng binh và Xã h?i Nguy?n Th? Hà ?ã kh?ng ??nh nh?ng n? l?c c?a Vi?t Nam trong công tác phòng, ch?ng mua bán ng??i. Vi?t Nam?ã gia nh?p Công ??c v? ch?ng t?i ph?m có t? ch?c xuyên qu?c gia; Ngh? ??nh th? v? phòng ng?a tr?n áp và tr?ng tr? vi?c mua bán ng??i ??c bi?t là ph? n? và tr? em và Công ??c s? 29 c?a ILO v? ch?ng lao ??ng c??ng b?c và ?ang t?ng c??ng h?p tác qu?c t? v? phòng, ch?ng mua bán ng??i.Th? tr??ng B? Lao ??ng – Th??ng binh và Xã h?i Nguy?n Th? Hà phát bi?u t?i H?i ngh?
Theo ?ánh giá c?a Ban Ch? ??o 138/CP (Ban Ch? ??o Phòng ch?ng t?i ph?m c?a Chính ph?), tình hình ho?t ??ng mua bán ng??i trên th? gi?i và khu v?c ti?p t?c di?n bi?n ph?c t?p. Riêng khu v?c các ti?u vùng sông Mekong, trong ?ó có Vi?t Nam, luôn ???c coi là ?i?m nóng c?a tình tr?ng mua bán ng??i, di c? b?t h?p pháp. ??c tính, l?i nhu?n t? ho?t ??ng mua bán ng??i t?i khu v?c này lên t?i hàng ch?c t? USD m?i n?m.

Theo Báo cáo c?a B? Công an, trong 5 n?m (2012 - 2017), có h?n 3.000 n?n nhân b? mua bán và nghi v?n b? mua bán. Trong ?ó, 90% n?n nhân b? bán sang Trung Qu?c, ch? y?u là ph? n?, tr? em (chi?m trên 90%); trên 80% n?n nhân là ng??i dân t?c thi?u s?… Tính riêng 06 tháng ??u n?m 2018, toàn qu?c phát hi?n 109 v? v?i 126 ??i t??ng, l?a bán 236 n?n nhân. Các ??a ph??ng phát hi?n nhi?u v? mua bán ng??i là Ngh? An, Lào Cai, Thanh Hóa, ?i?n Biên, Tây Ninh… Lo?i t?i ph?m này ch? y?u là mua bán ng??i ra n??c ngoài (chi?m 85% s? v?), t?p trung qua các tuy?n biên gi?i trên ??t li?n gi?a Vi?t Nam và Trung Qu?c, Campuchia, Lào. Trong ?ó, sang Trung Qu?c chi?m 75%, sang Lào và Campuchia chi?m kho?ng 11%.


 
H?i ngh? do bà Nguy?n Th? Hà, Th? tr??ng B? Lao ??ng - Th??ng binh và Xã h?i và ông Ryutaro Kobayashi, Phó Tr??ng ??i di?n JICA t?i Vi?t Nam ??ng ch? trì
 
Có th? nói, v?i nh?ng v? vi?c ph?m pháp này, chúng ta ?ã vào cu?c r?t quy?t li?t. H? th?ng v?n b?n quy ph?m pháp lu?t d?n ???c hoàn thi?n nh? B? lu?t Hình s?, Lu?t Phòng, ch?ng mua bán ng??i, Ngh? ??nh s? 62 n?m 2012 c?a Chính ph?. Các b?, ngành, ??a ph??ng c?ng ?ã l?ng ghép vi?c phòng ng?a mua bán ng??i vào các ch??ng trình, k? ho?ch v? phòng ch?ng t?i ph?m, phòng ch?ng t? n?n xã h?i, ?ào t?o ngh? và gi?i quy?t vi?c làm, gi?m nghèo, trong các ho?t ??ng bình ??ng gi?i, k? ho?ch b?o v? tr? em...
 
Mô hình tái hòa nh?p c?ng ??ng cho n?n nhân tr? v? thông qua các ho?t ??ng l?ng ghép, phòng ng?a và tái hòa nh?p c?ng ??ng t?i xã, ph??ng ???c chú tr?ng tri?n khai ? nhi?u ??a ph??ng nh? C?n Th?, An Giang, Lào Cai, Qu?ng Ninh, Thanh Hóa, Thành ph? H? Chí Minh... Ho?t ??ng d?y ngh? cho n?n nhân ?ã b??c ??u ???c m? r?ng, d?a trên vi?c kh?o sát, ?ánh giá nhu c?u h?c ngh?, kh? n?ng c?a ??i t??ng và nhu c?u th? tr??ng vi?c làm. Mô hình thí ?i?m t?i Lào Cai trang b? cho ng??i dân ?i làm ?n xa nhà nh?ng ki?n th?c v? phòng, ch?ng buôn bán ph? n?, tr? em thông qua vi?c thi?t l?p m?ng l??i c?ng tác viên t?i t?n xã, ph??ng, th? tr?n. Ð?c bi?t, hình th?c tr? giúp t?ng tr??ng h?p n?n nhân thông qua gói d?ch v? d?a trên c? s? ?ánh giá ?úng nhu c?u c?a n?n nhân ?ã ?em l?i hi?u qu? thi?t th?c ??i v?i các n?n nhân t?i các t?nh nh? An Giang, Ð?ng Tháp, C?n Th?, Tây Ninh...


 
Bà Ayumi YUASA, Tr??ng phòng Bình ??ng gi?i và Gi?m nghèo, V? C? s? h? t?ng và Xây d?ng hòa bình, JICA Nh?t B?n phát bi?u t?i H?i ngh?
 
V?i s? h? tr? v? tài chính và k? thu?t c?a JICA, B? Lao ??ng – Th??ng binh và Xã h?i ?ã th?c hi?n D? án “Thành l?p ???ng dây nóng phòng, ch?ng mua bán ng??i ? Vi?t Nam” t? tháng 7/2013- 3/2016. T? th?i ?i?m ???c tri?n khai tháng 10/2013 ??n tháng 6/2018, ???ng dây nóng phòng ?ã ti?p nh?n g?n 13.000 cu?c g?i, trong ?ó có h?n 9.000 cu?c cung c?p thông tin, 3.500 cu?c t? v?n liên quan ??n chính sách, tâm lý, th? t?c h? tr? cho n?n nhân b? mua bán, can thi?p g?n 300 ca cho các n?n nhân. C?ng trên c? s? ho?t ??ng c?a ???ng dây nóng, m?t k? ho?ch liên ngành gi?a các ??n v? c?a B? Lao ??ng - Th??ng binh và Xã h?i, B? Công an, B? Qu?c phòng, Trung ??ng H?i Liên hi?p ph? n? Vi?t Nam ???c ký k?t, t?o c? ch? ph?i h?p chia s? thông tin, k?t n?i d?ch v? v? phòng, ch?ng mua bán ng??i.

Ti?p n?i nh?ng k?t qu? ??t ???c t? giai ?o?n 1 c?a D? án, B? Lao ??ng – Th??ng binh và Xã h?i và JICA ti?p t?c h?p tác th?c hi?n giai ?o?n 2 c?a D? án v?i các m?c tiêu là: Thành l?p h? th?ng ???ng dây nóng qu?c gia ?? góp ph?n vào vi?c t?ng c??ng c? ch? chuy?n tuy?n các d?ch v? t?i Vi?t Nam, ti?n t?i h?p tác xuyên biên gi?i v?i các qu?c gia lân c?n trong ho?t ??ng phòng, ch?ng mua bán ng??i. B? Lao ??ng- Th??ng binh và Xã h?i s? ch? ??o C?c Tr? em, C?c Phòng ch?ng t? n?n xã h?i và các c? quan, ??n v? thu?c B? phân b? ngu?n l?c, ph?i h?p v?i các c? quan, t? ch?c liên quan ?? hoàn thành các m?c tiêu c?a D? án, ??ng th?i b?o ??m s? phát tri?n b?n v?ng c?a ???ng dây nóng phòng, ch?ng mua bán ng??i và m?ng l??i h? tr?, can thi?p cho n?n nhân, ??c bi?t là tr? em; v?i các t?nh mi?n núi, biên gi?i thì r?t c?n quan tâm ??n các em gái.Các ??i bi?u d? ch?p ?nh chung t?i H?i ngh?
 
Hi?n nay, 2 nhánh trung tâm c?p vùng c?a ???ng dây nóng phòng ch?ng mua bán ng??i ?ã ???c thành l?p t?i ?à N?ng và An Giang, ??ng th?i, m?ng l??i phòng ch?ng mua bán ng??i trên c? n??c ?ã t?ng b??c ???c xác l?p. S? k?t n?i thông tin và chia s?, chuy?n tuy?n d?ch v? ???c duy trì theo 3 vùng: mi?n B?c - B?c Trung b?, Nam Trung b? - Tây Nguyên, ?ông Nam b? - ??ng b?ng sông C?u Long. Vi?c ti?p nh?n thông tin c?a ???ng dây nóng t? s? ?i?n tho?i 18001567 sang s? ?i?n tho?i 111 th?ng nh?t trên c? n??c c?ng ???c tri?n khai và không ng?ng ???c hoàn thi?n.
   
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc