TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.426
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.289

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

Khuy?n khích ki?u bào tr? v? n??c kh?i nghi?p

Đăng lúc: Thứ sáu - 18/01/2019 17:09 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
L?c l??ng trí th?c ? n??c ngoài là m?t trong nh?ng ngu?n l?c quan tr?ng xây d?ng Vi?t Nam thành qu?c gia kh?i nghi?p
L?c l??ng trí th?c ? n??c ngoài là m?t trong nh?ng ngu?n l?c quan tr?ng xây d?ng Vi?t Nam thành qu?c gia kh?i nghi?p
Ngày 12-12, H?i ngh? ??i tho?i gi?a doanh nghi?p (DN) ki?u bào v?i lãnh ??o s?, ngành TP ?ã ???c t? ch?c v?i ch? ?? "C? h?i và thách th?c ??i v?i ng??i Vi?t Nam ? n??c ngoài v? kh?i nghi?p t?i TP HCM". Theo các chuyên gia, TP HCM ?ang là ?i?m ??n kh?i nghi?p c?a nhi?u ki?u bào tr?. M?i n?m có kho?ng 30.000 b?n tr? ng??i Vi?t ? n??c ngoài v? TP th?m quê, tìm ki?m c? h?i kinh doanh c?ng nh? xây d?ng s? nghi?p ? Vi?t Nam.
 
Khuy?n khích ki?u bào tr? v? n??c kh?i nghi?p - ?nh 1.
M?t doanh nghi?p kh?i nghi?p gi??i thiê?u sa?n phâ?m m??i t?i h?i ngh? ?ê? ti?m ?ô?i ta?c, nha? ?â?u t? la? Viê?t kiê?u. A?nh: THA?I PH??NG
 
Vài n?m nay, làn sóng kh?i nghi?p t?i TP ?ang phát tri?n m?nh m? trong c?ng ??ng DN và th? h? tr?. ?a?i diê?n S? Khoa h?c và Công ngh? TP nhìn nh?n s? phát tri?n c?a c?ng ??ng ??i m?i sáng t?o ngày càng m?nh m? khi TP ?ã có h?n 20 ??i tác n??c ngoài liên k?t h? tr?, 24 c? s? ??m t?o, t? ch?c h? tr? kh?i nghi?p, 12 không gian kh?i nghi?p và h?n 760 DN kh?i nghi?p hình thành. Có ?i?u, h?u h?t DN m?i thành l?p kho?ng 1 n?m, ?ang trong giai ?o?n ?ánh giá th? tr??ng, s? DN m? r?ng kinh doanh còn h?n ch?. Ngoa?i ra, DN kh?i nghi?p co? vô?n d??i 1 t? ??ng chi?m g?n 60% cho th?y v?n kh?i nghi?p r?t th?p, sô? co?n la?i ?ang ti?m nha? ?â?u t? ho??c ch?a ???c tài tr? vô?n.
 
Trong 2 n?m qua, TP ?ã có nhi?u chính sách h? tr? h? sinh thái kh?i nghi?p. T?ng c?ng, TP ?ã chi kho?ng 90 tri?u USD ngân sách cho các ho?t ??ng kh?i nghi?p sáng t?o. Nh?ng, theo ?y ban V? ng??i Vi?t Nam ? n??c ngoài TP HCM, ho?t ??ng kh?i nghi?p c?n r?t nhi?u s? h? tr? không ch? v? v?n ?? tài chính, mà còn v?n ?? ki?n th?c, kinh nghi?m... Và l?c l??ng trí th?c ? n??c ngoài là m?t trong nh?ng ngu?n l?c quan tr?ng xây d?ng Vi?t Nam thành qu?c gia kh?i nghi?p.
 
Dù v?y, chia s? t?i h?i ngh?, nhi?u b?n tr? kh?i nghi?p là ki?u bào cho bi?t ho? g??p kha? nhiê?u khó kh?n khi kh?i nghi?p ? Vi?t Nam. Nh? vi?c ?i?u ch?nh c? ch?, chính sách h? tr? ch?a theo k?p s? chuy?n bi?n quá nhanh c?a c?ng ??ng kh?i nghi?p. Môi tr??ng, ?i?u ki?n cho kh?i nghi?p g?m h? th?ng khung pháp lý, chính sách h? tr?, qu? ??u t? m?o hi?m... còn nhi?u v??ng m?c. Theo các DN, vi?c hoàn thi?n các ?i?u ki?n cho kh?i nghi?p, trong ?ó chú tr?ng chính sách tài chính là yêu c?u b?c thi?t giúp c?ng ??ng kh?i nghi?p v??n lên nhanh chóng.
 
Cu?ng nga?y, ta?i t?a ?àm Xây d?ng h? sinh thái kh?i nghi?p vùng Nam B? do C?c Phát tri?n th? tr??ng và DN khoa h?c và công ngh? (thu?c B? Khoa h?c - Công ngh?), Trung tâm ?ng d?ng ti?n b? khoa h?c và công ngh? - SIHUB và INNOTEK t? ch?c ?? TP HCM, các ??i bi?u cho r?ng nhà n??c ?ang khuy?n khích kh?i nghi?p ??i m?i sáng t?o, các ??a ph??ng ?ang xây d?ng h? sinh thái kh?i nghi?p và b?t ??u có m?t s? ho?t ??ng. ?i?n hình nh? Bình D??ng có nhi?u ti?m n?ng phát tri?n kh?i nghi?p nh? có h?n 3.000 d? án ??u t? n??c ngoài, nhi?u d? án ??u t? trong n??c, h? t?ng vi?n thông phát tri?n, chính quy?n Bình D??ng ?ang có ?? án phát tri?n thành ph? thông minh… UBND t?nh Bình D??ng c?ng ?ã giao m?t b?ng cho S? Khoa h?c - Công ngh? t?nh làm Trung tâm ?ng d?ng ti?n b? khoa h?c và công ngh? (nh? SIHUB c?a TP HCM).
 
M?c dù v?y, Bình D??ng ?ang g?p m?t s? khó kh?n khi xây d?ng h? sinh thái kh?i nghi?p. Ông Nguy?n Qu?c C??ng, Giám ??c S? Khoa h?c - Công ngh? t?nh Bình D??ng, ???t v?n ?? c?n và nên làm gì ?? phát tri?n h? sinh thái kh?i nghi?p; t?p trung cho các ho?t ??ng nào; làm sao thu hút các DN kh??i nghiê?p, nhà ??u t?, v?n hành hi?u qu? trung tâm h? tr? kh?i nghi?p… ??ng th?i, ?? xu?t xây d?ng h? sinh thái kh?i nghi?p ?ông Nam B?. Theo ông C??ng, hi?n m?ng l??i c? v?n, nhà ??u t?, các ch??ng trình k?t n?i… ch? y?u t?p trung ? TP HCM, các DN ho?c nhà ??u t? t?nh c?ng ?? v? TP HCM tìm c? h?i k?t n?i.
 
Tr??c yêu c?u th?c t? c?a các ??a ph??ng, ông Hu?nh Kim T??c, Giám ??c SIHUB, cho bi?t ??n v? ?ã thi?t k? h? sinh thái kh?i nghi?p vùng Nam B?. TP HCM s? gi? vai trò trung tâm. "M?i ??a ph??ng c?n có không gian, ??u t? h? t?ng k? thu?t ?? t?o h? sinh thái kh?i nghi?p offline l?n online. Các DN ??a ph??ng mu?n tìm c? v?n, d?ch v? pháp lý... có th? truy c?p vào website c?a chúng tôi ?? tìm ki?m. SIHUB ?ang k?t n?i v?i các ngu?n cung ?ng công ngh? toàn c?u, các tr??ng h?c… " - ông T??c di?n gi?i.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc