TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.425
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.329

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

Nh?ng cái b?y ch?t ng??i

Đăng lúc: Thứ sáu - 18/01/2019 17:11 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
Ng??i dân ?ã n?p bao nhiêu lo?i phí ???ng b? ?? mong ???c l?u thông trên nh?ng ?o?n ???ng êm thu?n ch? ?âu ph?i ?? s?p "? gà", "? voi", b? m?ng m?t cách vô ngh?a?
Ng??i dân ?ã n?p bao nhiêu lo?i phí ???ng b? ?? mong ???c l?u thông trên nh?ng ?o?n ???ng êm thu?n ch? ?âu ph?i ?? s?p "? gà", "? voi", b? m?ng m?t cách vô ngh?a?
Ngày 13-12, ng??i nhà n?n nhân Tr?n Nguy?n Quang Tánh (xã Hòa Hi?p B?c, huy?n ?ông Hòa, t?nh Phú Yên) cho bi?t s? xem xét kh?i ki?n Ban Qu?n lý d? án Th?ng Long (thu?c B? Giao thông V?n t?i) khi ??u t?, xây d?ng và qu?n lý Qu?c l? 1 qua ??a ph?n Phú Yên nh?ng ?? "? gà", "? voi" d?n ??n tai n?n ch?t ng??i. Anh Tánh t? n?n vào r?ng sáng 10-12 khi b? s?p "? voi" r?ng, sâu kho?ng 30 cm trên Qu?c l? 1 ?o?n qua thôn Phú Khê, xã Hòa Xuân ?ông, huy?n ?ông Hòa.
 
Anh Tánh không ph?i là n?n nhân ??u tiên ? huy?n này. Tr??c ?ó, nhi?u ng??i gãy x??ng vai, x??ng ?òn vì s?p h? trên Qu?c l? 1. Chi?u sâu, chi?u r?ng c?a các "?" này nghiêm tr?ng t?i m?c c? xe s?p là gãy phu?c, méo mâm bánh.
 
Anh Tánh và nhi?u ng??i khác b? tai n?n b?i nh?ng "? gà", "? voi" trên Qu?c l? 1 ?ã ph?i n?p bao nhiêu lo?i thu?, phí - t? thu? GTGT, phí tr??c b?, phí b?o trì ???ng b?, phí c?p m?i gi?y ??ng ký bi?n s?... - ?? ???c ?i trên con ???ng êm thu?n ch? không ph?i ?? s?p "b?y" và lâm n?n!
 
Th? nh?ng, bao l?n qua, bao l?n ch?u ??ng, gia ?ình nh?ng ng??i g?p n?n v?n cho r?ng ??y là ?i?u không may, ??y là do "s? tr?i" ?ã ??nh. H? cam ch?u, không lên ti?ng ?òi h?i s? công b?ng cho mình và ng??i thân vì hi?u x?a nay "con ki?n ki?n c? khoai" có bao gi? th?ng!
 
Trong v? tai n?n c?a anh Tánh, ??i di?n ch? ??u t? xây d?ng, nâng c?p Qu?c l? 1 qua ?o?n ???ng này có ??n th?m vi?ng gia ?ình anh. Dù v?y, gia ?ình n?n nhân v?n b?o r?ng không ngh?a lý gì so v?i m?t m?ng ng??i nên kh?ng ??nh s? xem xét ?? kh?i ki?n nh?ng k? làm ?u, gây nên cái ch?t th??ng tâm c?a m?t ng??i cha, ?? l?i 2 ??a tr? m? côi và ng??i v? tr?.
 
Theo ?i?u 281 B? Lu?t Hình s?, ???ng h? h?ng, c? quan qu?n lý không rào ch?n, không c?nh báo ng??i tham gia giao thông d?n ??n h?u qu? ch?t ng??i là có d?u hi?u vi ph?m quy ??nh v? duy tu, s?a ch?a, qu?n lý công trình giao thông.
 
M?t ng??i trong gia ?ình n?n nhân Tánh b?o r?ng h? s? kh?i ki?n không ph?i vì s? th?ng thua, vì ???c b?i th??ng nhi?u hay ít mà là ?? c?nh báo cho nh?ng k? làm ?u, không ?? nh?ng gia ?ình khác ph?i chung n?i ?au nh? h? ph?i gánh ch?u.
 
Công trình nâng c?p, m? r?ng Qu?c l? 1 qua t?nh Phú Yên dài h?n 120 km, ch? có 22 km phía B?c t?nh Phú Yên là ???c th?c hi?n theo d? án BOT Qu?c l? 1 Bình ??nh - Phú Yên, còn l?i g?n 100 km là ???c th?c hi?n theo v?n trái phi?u Chính ph? - t?c là ?ã huy ??ng t? ngu?n ?óng góp c?a ng??i dân.
 
Ng??i dân ?óng góp ?? xây d?ng Qu?c l? 1 nh? m?t tuy?n ???ng huy?t m?ch c?a qu?c gia ch? không ph?i xây d?ng nh?ng cái b?y ch?t ng??i nh? th?.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc